YAHUDİLİK

YAHUDİLİK 

  • Yahudilik, MÖ. XIII. yüzyılda Hz. Musa’ya gelen vahiyle başlayıp gelişen bir dindir. Kur’an-ı Kerim’de bu dinin mensubu olan Yahudilerden çokça bahsedilmektedir. Tarih boyunca bir çok baskıya maruz kalan Yahudiler, bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşamaktadırlar. İsrail’de 5 milyon, Amerika’da 6 milyon olmak üzere toplam nüfusları 25 milyon civarındadır. Bugün Türkiye’de yaşayan Yahudilerin sayısı yaklaşık 26.000 kadardır. Bunların 22.000’i İstanbul’da ve 2500’ü İzmir’de, diğerleri Ankara, Bursa, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Adana ve Hatay’da yaşamaktadır.

Yahudiliğin iki simgesi Yedi kollu şamdan: Menorah  Magen David: Davut yıldızı
  
İbrani, İsrail, İsrailoğulları, Yahudi ve Musevi terimleri 

 •  
  •  
   • Yahudileri tanımlamak için kullanılan bazı terimler bulunmaktadır. Bunlar;
   • İbrani
   • İsrail
   • İsrailoğulları
   • Yahudi
   • Musevi

 İbrani 

 •  
  •  
   • Hz. İbrahim’den Hz. Yakub’a kadar olan dönemdeki Yahudileri tanımlamak için kullanılır. Bu terim’in Hz. İbrahim dedelerinden Eber’in adından türediğine inanılmaktadır. Geleneksel Yahudi anlayışına göre Nuh’un Ham, Sam ve Yafes adındaki üç oğlu, değişik milletlerin atası olmuşlardır. Yahudilerin soyu, Nuh’un seçkin oğlu Sam’a dayanmaktadır. Sam’ın neslinden gelen Eber, Hz. İbrahim’in büyük atasıdır.  Bu nedenle, Yahudilerin en önemli atası Hz. İbrahim’e “Eber’in neslinden” anlamında İvrî (İbranî), onun konuştuğu dile de İvrit (İbranice) adı verilmiştir. İbranî ve İbranice terimlerinin buradan geldiği söylenmektedir. Doğubilimcilere (şarkiyatçılar) göre ise bu terimlerin kökeni Apiru veya Hapiru’dur.

 İsrail ve İsrailoğulları 

 • Bu iki terim, Hz. Yakup ile  Babil sürgünü (MÖ, 587) dönemi arasında yaşayan Yahudileri tanımlamak için kullanılır. İsrail, aynı zamanda Hz. Yakub’a verilen bir unvandır. Hz. Yakub’un soyuna onun İsrail unvanına dayanılarak İsrailoğulları da denmiştir. 
  •  
   •  
    • Tevrat’ta anlatıldığına göre Yakup, bir gece kırda iken, kendini “Allah adamı” olarak tanıtan bir adam karşısına çıkmış ve onunla sabaha kadar güreşmiş, fakat yenişememiştir. Sabah olunca rakibi Yakub’u kutsamış ve ona “Tanrıyla uğraşan” anlamında “İsrail” (Yisrael) adını vermiş , nesline de “İsrailoğulları” (Bney Yisrael) demiştir. Böylece İbranîler, İsrailoğulları adını almışlardır.
    • Kur’an’da İsrail terimiyle Hz. Yakup, İsrailoğulları terimiyle de onun soyu kast edilmektedir.

 Yahudi 

 • Babil sürgünü döneminden günümüze kadar kullanılan bir isimdir. Bu isim, Babildeki yerli halk tarafından verilmiştir. Bundan sonra İsrailoğulları “Yahudi” olarak anılır olmuşlardır. Anlamı, Yahudalı demektir.
 • Kur’an’da Yahudi ismi doğrudan geçmez. Bunun yerine “Hedü” ve “Yehud” kelimeleri yer alır.  

 Bu terimlerin kullanım alanları 

 • Babil Sürgünü dönüşünde “Yahudi” isminin ön plana çıkmasıyla birlikte, “İsrail” ve “İsrailoğulları” isimleri de kullanılmaya devam etmiştir. “İsrail” ve “İsrailoğulları” genel tarihî anlamda, “Yahudi” ise özel ve yaşayan bir kavmi tanımlamak için kullanılmıştır.
 • Tarih içinde bu iki terim, karakterle ilgili bir muhteva kazanmıştır.  “İsrail” olumlu karakteri, “Yahudi” ise olumsuz karakteri belirtir olmuştur. “Yahudi” isminin küçük düşürücü ve küfür ifade edici bir muhteva kazanması dolayısıyla Yahudiler, Hıristiyan topraklarında, zaman zaman bu isim yerine “İsraelî” (İsraelite) ismini kullanmayı tercih etmişlerdir.
 • Bununla birlikte bugün Yahudiler, “İsrail” ve “Yahudi” ismini kullanmaktadır. 1948’de Filistin’de kurulan devletin adı İsrail’dir.  Bu devletin vatandaşlarına, etnik kökenine bakılmaksızın “İsraelî” (İsrailli) denmektedir. Yahudi ismi ise, ırken ve dinen Yahudi olanlar için kullanılmaktadır.

 Musevi 

 • Bu isim, Osmanlının son dönemlerinde kullanılmaya başlamıştır. Sadece Türkiye’de kullanılır.
 • Yahudiler kendileri de Türkiye’de “Yahudi” yerine “Musevî” ismini kullanmayı tercih etmişlerdir. Çünkü Türkiye’de de “Yahudi”, hep aşağılayıcı ve kötü bir anlamda kullanılmıştır. Bu durum hâlen devam etmektedir. “Yahudi” denince; entrika, yalan, hile, sözünde durmama, kandırma, ihanet gibi gayri ahlâkî davranışlar akla gelmektedir. “Musevî” ise, daha olumlu ve yumuşak bir imaj çizmektedir.

 Yahudiliğin Tanımı 

 •  
  • Yahudilik; belli bir toprakla kimlikleştirilmiş bir grup hayatını, müşterek bir inancı, bir dil ve edebiyatı, folkloru, kanun kodekslerini ve sanatı bünyesinde barındıran bir dindir. Çağdaş Yahudi bilginlerinden birine göre Yahudilik; Yahudilerin İsrail ülkesinde bin yıldan fazla süren millî otonom yaşamları ile yaklaşık iki bin yıllık sürgün yaşamları boyunca oluşturdukları bir medeniyettir.
  • Yahudi din adamlarının belirlediği kurallara göre, Yahudi olmanın bazı ırkî ve dinî şartları vardır. Yahudi olmanın temel ön şartı, Yahudi bir anne-babadan veya Yahudi bir anneden doğmaktır. Sadece babası Yahudi olan bir kimsenin Yahudi sayılabilmesi için Yahudi dinine de girmesi gerekir. Milliyeti bakımından Yahudi olmayıp sonradan Yahudiliğe giren kimse de Yahudi sayılır. Bu bakımdan “Yahudilik” terimi; belli bir ırka, kültüre ve dine mensubiyeti ifade eden çok kapsamlı bir anlam ihtiva etmektedir.


 
 
Yahudilik ve misyonerlik 

 •  
  •  
   •  
    • Yahudiler dinlerini yaymak için Hıristiyanlar gibi misyonerlik faaliyetlerinde bulunmazlar. Günümüzde Geleneksel Yahudilik de denen Ortodoks Yahudilik, bütün milletlerin Tanrıya ibadet edecekleri zamanı Mesihi çağa ertelemek suretiyle misyonerlik yapmaya kesin olarak karşı çıkmaktadır. Kendi iradesiyle Yahudiliğe girmeye çalışanları da caydırıcı kurallarla vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ancak Yahudiliğe girme konusunda ısrarlı olanları uzun incelemelerden ve denemelerden sonra Yahudiliğe girmeye izin vermektedirler. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Sabataycı Ilgaz Zorlu’nun Yahudiliğe girme serüveni bunun örneğini oluşturmuştur. Reformist Yahudilik gibi Liberal Yahudi gruplar  bu konuda biraz daha esnektirler. Ancak onların misyonerlik anlayışı Yahudi cemaat yapısını koruma amacına yöneliktir. Son dönemlerde sosyal bariyerlerin kalkması nedeniyle din dışı evliliklerin artması üzerine özellikle Reformistler, Yahudilerle evlenmek isteyenleri veya evlenmiş olanları Yahudiliğe döndürmek için faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

   On Emir 
  
Hz. Musa’ya iki levhaya yazılı olarak verilmiştir  

 •  
  • 1.Benden başka tanrın olmayacak.
  • 2.Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın.
  • 3.Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın.
  • 4.Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Haftanın altı gününde çalışacak, yedinci gün dinleneceksin. Cumartesi, Rabbine tahsis edilmiş genel dinlenme günüdür.

 

 •  
  • 5.Babana ve annene hürmet edeceksin.
  • 6.Öldürmeyeceksin.
  • 7.Zina yapmayacaksın
  • 8.Çalmayacaksın.
  • 9.Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın.
  • 10.Komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun eşine, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

 Fıkra 

 •  
  • Musa sinadan indiğinde İsrailoğullarına şöyle dedi: Size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber, emirlerin sayısını pazarlık sonucu ona indirttim. Kötü haber, zina hala yasak.

 Neden iki levha 

 •  
  • Denir ki; Tanrı, buyruklarını içeren levhaları milletlere teklif etmiş. Yahudilerin dışındaki milletler içeriğini beğenmedikleri için kabul etmemişler. Yahudiler niçin kabul etmiş biliyor musunuz?     

 Cevap    

 • Bedava olduğu için
 • Yahudiler kaç para diye sormuşlar. Tanrı, bedava demiş. Yahudiler, o zaman ver iki tane demişler.

 Yahudiliğin Temel Özellikleri 
 Yahudiliğin bir takım temel   özellikleri vardır. Bunlar: 
 

 •  
  •  
   • Ahit ve Seçilmişlik
   • Kutsal toprak ve Mabet
   • Mesih


 
 
 
 
Ahit ve Seçilmişlik 

 • Yahudilere göre Tanrı, ataları İbrahim, İshak ve Yakup’la bir ahit yapmış ve onların soyunu kendisi için özel millet olarak seçmiştir. Bu yüzden Tanrı, tarihte onlara daima yardım etmiştir. Dört yüz yıllık Mısır esaretinden onları kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiş ve kendisi de onların kurtuluşuna müdahalede bulunmuştur. Kutsal kitabı Tevrat’ı diğer milletlere vermemiş, onu özel milletine teslim etmiştir.
 • Seçilmişlik fikri, Yahudileri tarih boyunca daima diğer milletlerden farklı kılmıştır. Yahudiler, her türlü baskı ve zorlama karşısında millî ve dinî kimliklerini bu fikir sayesinde koruyabilmişler ve ideallerini canlı tutmuşlardır. Bu sayede onlar, yaklaşık iki bin yıllık sürgün hayatından sonra, 1948’de kutsal topraklarda bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı başarmışlardır.


 
 
 
 
Kur’an’da seçilmişlik 

 • Yahudilerin bu seçilmişliği, Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 47. âyette de söz konusu edilmektedir. Allah Yahudilere, bir zamanlar kendilerini seçtiğini, diğer milletlere üstün kıldığını ve onlara çeşitli nimetler verdiğini hatırlatmaktadır.


 
 
 
 
Kutsal Toprak 

 • Yahudilik, diğer dinlerden farklı olarak, belli bir toprakla kimlikleştirilmiş bir dindir. Yahudiliğin en temel kurum ve kuralları  bu topraklara göre belirlenmiş ve şekillenmiştir. Tanrının seçip belirlemesi nedeniyle kutsal sayılan bu topraklar, Filistin topraklarıdır. Yahudilik bu toprakların dışında tam olarak yaşanamaz. Zorunlu sürgün hali hariç, Tevrat’ın buyruklarına kulak veren Yahudilerin mutlaka bu topraklarda yaşamaları gerekir. Yahudi din bilginleri, şartları uygun olup ta kutsal topraklarda yaşamayan Yahudileri Tevrat’ın buyruklarına karşı gelmiş bir asi olarak değerlendirmektedirler.

 Mabet 

 •  
  • Yahudilik, kutsal sayılan Filistin topraklarıyla kimlikleştirilmiş bir din olduğu gibi aynı zamanda mabet merkezli bir dindir. Yahudilikteki bir çok kuralın mabette gerçekleştirilmesi gerekir. Bu mabet de her hangi bir mahalli sinagog (havra) değildir. Yerini Tanrının seçmiş olduğu ve onun istemesiyle Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs’deki meşhur mabettir. Süleyman Mabedi olarak da bilinen bu mabedin Yahudiler nezdindeki adı Bet-Hamikdaş’tır (Kutsal Ev). Bir çok defa tahribata uğrayan ve en son M.S. 70 yılında tamamen yıkılan Süleyman Mabedi’nden geriye bugün sadece batı duvarı kalmıştır. Mabedin yerine daha sonra Müslümanlar tarafından Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Süleyman Mabedi’nden kalan batı duvarı Yahudiler için önemlidir. Adı, İbranice’de “Kotel”dir. Yahudiler, bu duvarın önünde Mabedin durumu için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için Tanrıya yakarırlar.

 Yahudiler Mabedi yeniden niye inşa etmiyorlar?
 
Nedenler 

 •  
  • Yahudiler, 1967 yılındaki savaş sonucunda Kudüs’e tamamen hakim olmalarına rağmen Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi’ni tekrar inşa etmemişlerdir. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan biri Müslümanların tepkisi, diğeri ve en önemlisi Yahudiliğin mesihçi karakteridir. İsrail devleti, İslam dünyasının tepkisinden çekindiği için şimdiye kadar bunu plânlamamıştır. İsrail devletinin bu tutumunda dinin de önemli katkısı vardır. Çünkü, Ortodoks Yahudiliğe göre Süleyman Mabedi’nin yeniden inşa edilmesi, mesihin gelmesine bağlıdır. Mesihin gelmesinden önce girişilecek böyle bir faaliyet, dinî otoritelerin tepkisini çekecek, din ile devlet karşı karşıya gelecektir. Bu nedenle Yahudiler, Süleyman Mabedi’ni yeniden inşa etme teşebbüsünde bulunmamaktadırlar.

 Mesih inancı 

 •  
  • Mesih bir kurtarıcıdır. Uzun süre sıkıntıyla karşılaşmış, kendi çabalarıyla sıkıntıdan kurtulamamış tüm milletlerde bir mesih beklentisi olmuştur. Yahudilerdeki mesih beklentisi, M.S. 70 yılında Roma istilasından sonra belirgin hale gelmiştir. Romalılar, Yahudilerin Kudüs’deki mabedini yıkmış, önemli dinî kurumlarını ortadan kaldırmış ve Yahudiler üzerinde büyük bir baskı uygulamışlardır. M.S. 70  yılındaki bu yıkımdan sonra Yahudiler bir daha toplanma fırsatı bulamamışlar ve 1948 yılına kadar devamlı başka milletlerin egemenliği altında yaşamışlardır. Bu durum onlarda, Davud soyundan gelecek ve kendilerini kurtaracak olağan üstü güçlere sahip bir mesih inancının doğmasına yol açmıştır. Yahudi din adamları bu inancın temelini kutsal kitaplara dayandırmışlardır. M.S. XII. yüzyılda meşhur Yahudi bilgini Maimonides (İslam dünyasında Musa bin Meymun olarak bilinir), Yahudiler için belirlediği on üç maddelik iman esasları arasına mesih inancını da koymuştur. Yahudiler, her sabah ibadetinde “Geciktiği halde mesihin geleceğine inanırım” cümlesini iman ikrarı olarak tekrar  ederler.


 
 
 
 
Mesih inancı ne kadar etkindir? 

 •  
  • Mesih inancı, özellikle Ortodoks Yahudiler arasında yaygındır. Ortodoks Yahudilere göre, Yahudiliğin bir çok kurum ve kurallarının yeniden işlerlik kazanması mesihin gelmesine bağlıdır. Hatta bazı dinî gruplara göre devletin kurulması bile mesihle bağlantılıdır. Bu gruplar, mesih gelmeden kurulduğu için bugünkü İsrail Devletini küfür devleti olarak  değerlendirirmektedirler. Doğu Avrupa Yahudileri, her doğan erkek çocuğun mesih olabileceği beklentisi içerisindedirler.

  
 
Sahte mesihler 

 •  
  •  
   • Bu mesih beklentisi Yahudi tarihinde bir çok sahte mesihin çıkmasına neden olmuştur. XVII. yüzyılda Sabatay Sevi isimli biri İzmir’de mesihliğini ilan etmiş ve onun hareketleri dünya Yahudileri arasında heyecan uyandırmıştır. Fakat onun, sonradan bu iddiasından vazgeçip Mehmet ismini alarak Müslüman olması hayal kırıklığı yaratmıştır. Onun bu hareketinden sonra Türkiye’de Dönmeler adıyla bilinen bir dinî cemaat ortaya çıkmıştır. Bu cemaat, Sabatay Sevi’nin görünüşte Müslüman, içten Yahudilik temeli üzerine oturtulmuş ilkelerine bağlıdırlar.


 

 • Sabatay Sevi


 
 
 
 
Yahudiliğin kutsal metinleri 

 •  
  • Yahudiliğin kutsal metinleri, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Yazılı kutsal metinler, Türkçe’de Eski Ahit olarak bilinen Tanah adıyla anılmaktadır. Tanah; Tora (Tevrat), Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar) bölümlerinden oluşmaktadır. Bunlardan Tora’nın Hz. Musa’ya  verildiğine inanılmaktadır. Tora, âlemin yaratılışından Hz. Musa’nın ölümüne kadar olan olayları ve Tanrının Hz. Musa’ya gönderdiği dinî kanunları içermektedir. Tanah’ın diğer iki bölümü olan Neviim ve Ketuvim’de ise İsrailoğullarının Hz. Musa’dan sonraki tarihleri ile diğer İsrail peygamberlerine gönderilen vahiyler yer almaktadır. Davud’a atfedilen Mezmurlar (Arapçası Zebur) Ketuvim bölümündedir. Yahudiler bütün bu kitapların Tanrı tarafından vahyedildiğine inanmaktadırlar.

Sözlü metinler 

 • Mişna
 • Talmud
  • Bunlara sözlü denmesinin nedeni, İslâm’ın kaynaklarından Hadisler gibi ilk zamanlar yazıya geçirilmeyip, şifahî olarak nakledilmeleridir. Daha sonra, kaybolmalarından korkulduğu için yazılı hale getirilmişlerdir.


 
 
 
 
Mişna’dan 

 • Dünya üç şey üzerinde durur:
 • Tora, Dua, iyilik.


 

 • Dünya üç sütun üzerinde varlığını sürdürür:
 • Dürüstlük, Adalet, Barış


 
 
 
 
Yahudiliğin İnanç Esasları 

 •  
  • Yahudi kutsal metinlerinde kalıplaşmış bir inanç sistemi yoktur. Tevrat’ta nelere inanılması gerektiği hususunda herhangi bir belirlemede bulunulmamıştır. Bu nedenle, nelere iman edilmesi gerektiği konusu Yahudiler arasında daima tartışmalı olmuştur. Örneğin, Tevrat’ta bulunmadığı gerekçesiyle Sadukiler ve günümüzdeki bazı reformcu Yahudiler öldükten sonra dirilmeye ve ahiret hayatının varlığına inanmamaktadırlar. Onlara göre Yahudilik, başka bir hayatın dini değildir. Yahudilik bir yaşam tarzı olup bu dünyaya aittir.


 
 
 
 
İnancın 13 maddesi 1.Tanrı  var olan her şeyi yarattı ve onlara hükmetmektedir.2.Tanrı birdir ve ondan başka tanrı yoktur. 3.Tanrı bir cisim değildir ve hiçbir şekilde tasvir edilemez.4.Tanrı, ezeli ve ebedidir.5.İbadet, sadece Tanrıya mahsustur; Ona ortak koşulamaz.6.Peygamberlerin bütün sözleri haktır.7.Efendimiz Musa’nın peygamberliği gerçektir. O, kendisinden önce ve sonra gelen bütün peygamberlerin en büyüğüdür. 
 
8.Elimizde olan Tevrat, tamamıyla, Tanrı tarafından Musa’ya verilenin aynısıdır.9.Tevrat değiştirilmeyecektir ve gelecekte Tanrı başka bir Tevrat da göndermeyecektir.10.Tanrı, insanın bütün işlerini ve düşüncelerini bilir.11.Tanrı, emirlerini yerine getirenleri mükafatlandırır, ihlâl edenleri cezalandırır.12.Mesih gelecektir; geciktiği halde her gün onun gelmesini bekleyeceğim.13.Tanrının bildiği bir zamanda, ölümden sonra dirilme gerçekleşecektir.  
 
 
 
 
Yahudi inanç esasları hangi unsurlara dayanmaktadır? 

 •  
  • Yukarıdaki inanç esasları; Tanrı, peygamberlik, Musa’nın en büyük peygamber oluşu, Tevrat’ın değişmediği ve değişmeyeceği, öldükten sonra dirilme, ahiret, ve mesih gibi temel konuları içermektedir. Bu on üç maddelik iman esasları sadece Ortodoks Yahudiler tarafından kabul görmektedir.


 
 
 
 
Tanrının iki ismi 

 •  
  • Tanrı, her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. Onun Elohim ve Yehova olmak üzere iki ismi vardır. Elohim gazap tarafını, Yehova ise rahmet tarafını temsil eder. Yahudiler Tanrının gazabından çok korktukları için Elohim adını daha çok kullanırlar. Yehova tanrının gereksiz yere telaffuz edilmesi yasak olan ismidir. Açıkça söylenmez. Bunun yerine Yahve denir.


 
 
 
 
Yahudiler meleklere inanır mı? 

 •  
  •  
   • Meleklere iman, Yahudi iman esasları arasında yer almaz. Peygamberlere iman, Yahudilerin son peygamberi Malaki ile sınırlıdır. Malaki ile peygamberlik sona ermiştir; bir daha peygamber gelmeyecektir. Bu yüzden Yahudiler, Hz. İsa ile Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmazlar.


 
Beklenen Mesih ne zaman gelecek?    Bu konuda kimsenin net bir bilgisi yok. Eski Yahudi ulemasının belirlediği tarihin üzerinden neredeyse 1500 yıllık geçmiş. Ama hala Mesih ortalarda yok. Yahudiler beklemesini bilen sabırlı insanlar. Geleneksel inancı benimseyen Yahudiler, gelme vakti gecikmiş olsa da bir gün onun ansızın kapıyı çalacağına inanırlar. Modernist Yahudiler ise gelecek olsa şimdiye kadar gelirdi deyip beklemekten vazgeçmişlerdir. 
 
Yahudiler ahirete nasıl inanır?     Tevrat’ta ahirete imanla ilgili hiçbir emir yoktur. Tevrat’ta olmamasına rağmen Yahudi din bilgini rabbiler, bazı cümleler üzerine yorumlar yaparak ahirete imanın, Yahudiliğin esaslarından olduğuna karar vermişlerdir. Rabbilere göre ahirete inanmayanlar, kafirdir. Onlar cennet hayatından nasip alamayacaklardır. Fakat bir Yahudi ne kadar büyük  bir günah işlerse işlesin, cehennemde ancak on iki ay kalacaktır. Bu, Talmud’da belirtilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de, Al-i İmrân Suresi 24. âyette Yahudilerin bu anlayışına işaret edilmiştir.  
  
 
YAHUDİLİKTE MABET ve İBADET 
     Tevrat’taki buyruğa göre ibadet sadece Tanrıya yapılır. İbadet mabet merkezlidir. Bu mabet ise ilk defa Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs’deki mabettir (Süleyman Mabedi/Bet-Hamikdaş). M.S. 70 yılında bu mabet tamamen yıkıldığı için Tevrat’ta emredilen ibadetlerin bir kısmı askıya alınmıştır. Kurban ibadeti bunların en başında gelmektedir. Günlük ibadetler günümüzde, mabedi temsil ettiğine inanılan sinagoglarda veya herhangi bir yerde yapılmaktadır.    Sinagog, İslâm’daki cami karşılığında, topluca ibadet edilen yerdir. Toplu ibadet, büluğ çağına ulaşmış (on üç yaş) en az on erkekle yapılabilir. İbadeti haham denilen din görevlisi yönetir.    Bir sinagogta bulunan temel unsurlar nelerdir?     Sinagogların belli bir mimarî sitili yoktur. Bölgeye göre yapı şekli değişiklik gösterir. Ancak bütün sinagoglarda mutlaka üç şey bulunur. Bunlar; Aron-Hakodeş (kutsal dolap), Ner-Hatamid (devamlı yanan ışık) ve Teva’dır. Aron-Hakodeş, içinde elyazması Tevrat tomarlarının bulunduğu bir dolaptır. Bir bakıma sinagogdaki mihrabı oluşturur. Ner-Hatamid, Aron-Hakodeş’in üst tarafında bulunan ve devamlı yanan bir ışıktır. Teva ise, Aron-Hakodeşin tam önünde yer alan bir kürsüdür. İbadet esnasında Aron-Hakodeş’ten çıkarılan Tevrat tomarı bu kürsüde okunur.   
 
Yahudiler, sinagoga girişte nelere dikkat ederler? 
 

 •  
  •  
   • Sinagogun, camilerde olduğu gibi bir kutsallığı vardır. Sinagoglarda resim ve heykel bulunmaz. Çünkü, bunların bulunduğu yerde ibadet yasaktır. Sinagoga edebe uygun kıyafetle ve baş örtülü olarak girilir. Başı açık olarak girmek, Tanrıya saygısızlık kabul edilir. Bunun için Yahudi erkekleri “kipa”denilen takke benzeri bir şey giyerler. Kadınlar da başlarını örterler. İbadette kadınlarla erkekler ayrı oturur. Kadınlar için genelde arka tarafta, camilerdeki mahfile benzer ayrı bir bölüm vardır. Sinagogtaki ibadete kadınlar aktif olarak katılmazlar. Sadece seyirci olabilirler


 
 
 
 
Günlük ibadetler     Günümüzde Yahudiler, sabah, ikindi ve akşam olmak üzere günde üç vakit ibadet ederler. İbadet esnasında Siddur denilen dua kitabından belirli bölümleri ve duaları okurlar. İbadette asıl kısım, “amida” denilen ve ayakta yapılan duadır. Amida’da Yahudiler, Müslümanların namazında mevcut olan rükuya  benzer hareketlerde bulunurlar. Sağ elleriyle göğüslerine hafifçe vurarak işledikleri günahlardan pişman olduklarını belirtirler.  
 
 
 
 
İbadet malzemeleri 

 •  
  •  
   • İbadette kullanılan bir takım malzemeler vardır. Bunlar;
   • Dua kitabı Siddur,
   • Tefilin ve
   • Tallit’tir.


 
 
 
 
Tefilin 

 •  
  • Tefilin, içinde Tevrat’tan bazı ayetlerin yazılı olduğu iki kutucuktan ve bir deri kayıştan ibarettir. Cumartesi dışındaki günlerde, sabah ibadetinde erkekler bu iki kutucuğu siyah deri kayışla usulüne uygun olarak alınlarına ve  sol pazularına bağlarlar.


 
Tallit 

 • Tallit, kenarları saçaklı, üzerinde Tevrat’tan parçalar yazılı olan bir dua şalıdır. Sadece erkekler tarafından kullanılan bu şal, ibadet esnasında omuzlara örtülür.

 Şofar 

 • Bu malzemelerin dışında, Roş-Haşana (yılbaşı) ve Yom Kippur  (tövbe günü) gibi önemli günlerde kullanılan özel bir ibadet malzemesi daha vardır. Bu da, Şofar’dır. Şofar, boynuzdan yapılmış nefesli bir çalgıdır.

 Şabat: Haftalık İbadet Günü 
 

 •  
  • Şabat , kutsal dinlenme ve ibadet günüdür. Kaynağını, Tanrının dünyayı yaratışından almaktadır. Tevrat’ta anlatıldığına göre Tanrı, dünyayı altı günde yaratmış ve yedinci günde dinlenmiştir. Bu günü, Yahudiler için özel dinlenme ve Tanrıyı anma günü ilan etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu günden “Sept” adıyla bahsedilmektedir. Bu günün kutsallığına Kur’an-ı Kerim’de de işaret edilmiştir.


 
  
Dindar Yahudiler Şabat gününde neler yaparlar? Şabat vakti, Cuma günü ikindiden sonra başlayıp Cumartesi akşamına kadar devam eder. Şabat, Yahudi yaşamında önemli bir yere sahiptir. Cuma akşamında bütün dindar Yahudiler Sinagogda olurlar. Sinagogda ibadet bittikten sonra eve giderler. Evde anne, Şabat mumunu yakar. Sofrada iyi bir yemek yenir. Balık, en gözde yemeklerdendir. Sofrada şarkılar ve ilahiler söylenir. Dindar Ortodoks Yahudilerde Şabat boyunca ateş yakmak, elektrikli alet, telefon, araba ve benzeri şeyler kullanmak yasaktır. Dindar Yahudi o gün hiçbir iş yapmaz. 

 KOŞER/KAŞER 

 • Koşer, Yahudilikte helal ve haramlarla ilgili bir kuraldır. Bu kuralın esası, hijyen anlayışına dayanır.
 • Yiyecek ve içecekler ile
 • Kullanılan bazı eşyalarda geçerlidir

  Dinî Bayramlar Fısıh: Mısır’dan çıkışın anısına kutlanan hac bayramıdır. Mart-Nisan ayları arasında sekiz gün sürer. Bu bayramın özelliği, bayram süresince mayalı yiyecek yememektir. Şavuot: Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahudilere verilişini kutlama bayramıdır. Haftalar bayramı olarak da bilinen Şavuot, Haziran-Temmuz aylarında kutlanır.Sukkot: Yahudilerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bir bayramdır. Sekiz gündür. Eğlence yönü ağırlıklı bir bayramdır. Yahudiler Sukkot bayramında evlerinin bahçesine bir çadır kurarlar ve onu ağaç dallarıyla süslerler. Çadırlarda millî oyunlar oynanır. Sukkot, Fısıh ve Şavuot Yahudilikte aynı zamanda hac zamanıdır. Dinî kurallara göre Yahudiler her sene bu bayramlarda Kudüs’e hacca gitmek zorundadırlar. Süleyman Mabedi yıkıldığı için günümüzde hac yapılmamaktadır.   Hac zamanları 

 •  
  • Sukkot, Fısıh ve Şavuot

Yahudilikte aynı zamanda hac zamanıdır. Dinî kurallara göre Yahudiler her sene bu bayramlarda Kudüs’e hacca gitmek zorundadırlar. Süleyman Mabedi yıkıldığı için günümüzde hac yapılmamaktadır. 

 Kutsal Günler 

 •  
  •  
   • Roş-Haşana: Yılbaşı bayramıdır. Yahudi takvimine göre, Eylül-Ekim aylarında başlayıp iki gün devam eder. Yahudi inancında Roş-Haşana, kâinatın ve insanın kaderinin yeniden belirlenişini ifade eder. Yahudiler bu iki günü ibadet ve tövbe ile değerlendirmeye çalışırlar.
   • Yom Kippur: Roş-Haşana’nın birinci gününden itibaren devam eden on günlük tövbe zamanının sonundaki keffaret günüdür. Yahudi inancına göre, insanın Roş-Haşana’da tasarımı yapılan bir yıllık kaderi Yom Kippur’da son şeklini alır ve mühürlenir. Bu nedenle Yom Kippur, Yahudilikte çok önemli bir gündür. O gün Yahudiler hiçbir iş yapmazlar. Sadece ibadet ve tövbe ile meşgul olurlar. O gün İsrail’de hayat adeta durur. Gazeteler çıkmaz, televizyonlar yayın yapmaz, acil olanlar dışında her türlü kamu hizmetine ara verilir.


 
GÜNÜMÜZDE YAHUDİ MEZHEPLERİ 
 

 • Günümüzde başlıca üç tane Yahudi mezhebi vardır. Bunlar;
 • Ortodoks Yahudilik
 • Reformist Yahudilik
 • Muhafazakar Yahudilik mezhepleridir


 
 
Ortodoks Yahudilik 
 

 •  
  •  
   • Ortodoksluk, Hz. İsa dönemindeki Ferisilikle başlayan ve İslam döneminde Rabbanî Yahudilikle devam eden ana bünyenin günümüzdeki temsilcisidir. Ortodokslar, bu bakımdan klasik Yahudilik anlayışını aynen devam ettirmektedirler. Tevrat’ın bütün harf ve kelimeleriyle Allah’ın Musa’ya yazdırdığı ilahî bir vahiy kitabı olduğuna mutlak olarak iman eden Ordodokslar, aynı zamanda, onun yorumu olan Mişna ve Talmud’un da ilahî vahiy kaynaklı olduğuna inanmaktadırlar. Bunlar, Tevrat’ın ve din bilgini rabbilerin belirlediği kuralların mutlak otoritesini kabul etmekte ve bunlarda hiçbir değişikliğin meydana gelmesine izin vermemektedirler.


 
 
 
 
Ortodoks Yahudilerin dinî kurallara uymadaki taassupları günlük hayatlarını etkiler mi? 
 

 •  
  •  
   • Ortodoks Yahudilik mezhebine bağlı dindar Yahudiler, daha önce maddeler halinde sıraladığımız On Emir’e uyma konusunda aşırı derecede titizlik göstermektedirler. Tanrının adını lüzumsuz yere ağza almama emrini ihlâl etme korkusuyla, ibadette bile Tanrının adını telaffuz etmezler. Onun yerine, “efendimiz” anlamında “adonay” derler. Cumartesinin kutsallığına riâyet etmek için o gün hiçbir iş yapmazlar. Araba kullanmaz, elektrikli aletlere dokunmazlar, ateş yakmazlar. Bu konuda Yahudi din bilginlerinin belirledikleri kurallara tamamen riâyet ederler.


 
 
 
 
Hasidizm 
 

 •  
  •  
   •  
    • Hasidizm, Ortodoks Yahudilik içindeki tarikatın adıdır. Buna, aşırı ortodoksluk da denir. Hasidiler, Tevrat’taki emir ve yasakları aynen uygularlar. Ayrıca din bilgini rabbilerin belirlediği kurallarda da titizlik gösterirler.
    • Hasidilerde dinî hayat beş yaşında başlar. Çocuğun başı, hasidî geleneklere göre traş edilir ve saçından bir kısmı yanlardan uzatılır. Başına kipa denilen takke giydirilir. Çocuk, bütün hayatını dinî eserleri okumakla geçirir. Hasidilerin yetişkinleri siyah şapka ve cübbe giyerler. Elbiselerinin dört kenarına ip takarlar. Kadınlar başlarını örtmek için ya tülbent kullanır, ya da peruk takarlar.
    • Tüm hayatlarını dine adayan Hasidîler,  dünyaya değer vermezler. Bu nedenle, herhangi bir işte çalışmazlar, fakat sayılarını çoğaltmak için çok çocuk edinirler. Çocuklarını, kendi özel dinî okullarında okuturlar. Hasidî çocuklar, bütün hayatını dinî ilimleri öğrenmekle geçirirler. Bu çocuklar, askerlik çağına gelseler bile, “yeşiva” denilen medreselerde eğitim gördükleri için askere gitmezler.


 
 
 
 
Bazı Hasidiler İsrail Devleti’ne niçin karşı çıkmaktadırlar? 
 
 
 
 
Reformist Yahudilik Reformist Yahudilere göre Yahudilik, İsrailoğullarının dinidir. Yahudi olmayan diğer halklar, tabiî din veya kendi gelenekleri ile kurtuluşa erebilirler. Bununla birlikte Reformist Yahudiler, Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde Yahudiliğe dışardan üye kabul etmektedirler. Reformistler, başta mesihçilik olmak üzere geleneksel Yahudiliğin bir çok ilkesini kabul etmezler. Onlara göre Talmud’un herhangi bir kutsallık değeri yoktur. Onlar, kutsal toprak ülküsünü de benimsemezler. Onların anlayışına göre, yaşanılan her yer kutsaldır. Bu bakımdan, İsrail topraklarının onların nazarında pek önemi bulunmamaktadır. Kadınlarla erkekler din karşısında eşittir. Sinagoglarda yan yana oturup ibadet edebilirler. Hatta kadınlar haham bile olabilir, sinegogta ibadeti yönetebilirler.            Reformistlerin büyük çoğunluğu Amerika’da yaşamaktadır.
 
Reformistlerin Yahudi kutsal metinleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 
 

 • Reformistler, Tevrat’a Tanrı tarafından vahyedilmiş bir kitap olarak görmezler. Onlara göre Tevrat, atalarının yaşadığı dinî tecrübenin kaydedildiği bir kitaptır. Onun içindeki emir ve yasakların bir çoğu bugün geçerliliğini yitirmiştir. İçindeki kıssalar da tarihî gerçeklikleri yansıtmamaktadır. Bu bakımdan Reformistler, Tevrat’taki yaratılış hikayesi yerine Darwin tarafından ortaya atılan evrim teorisini benimserler.

 Muhafazakâr Yahudilik  
 

 •  
  •  
   •  
    • Muhafazakar Yahudilik, Reformistlere bir tepki olarak doğmuştur. Başta Isaac Bermays ve Zecharias Frankel olmak üzere Reform hareketinden bazı hahamlar, reformda aşırıya kaçılması nedeniyle ayrılmışlar ve ayrı bir grup kurmuşlardır. Bu gruba Muhafazakar Yahudilik adı verilmiştir. Bugünkü Muhafazakar Yahudiliğe asıl kimliğini veren ise Solomon Schechter olmuştur.
    • Muhafazakarlık, ilk ortaya çıktığı dönemlerde Ortodoks Yahudilikten fark edilmezdi. Sinagogda Ortodoks dua kitabı (Siddur) kullanılır, kadınlarla erkekler ayrı otururlardı. Tek fark, ibadetin ibranîce yerine İngilizce yapılmasıydı. Muhafazakar Yahudilik, yapısı itibariyle Ortodoksluğun Amerikan versiyonu durumundaydı. Daha sonraları, Reformist Yahudilikle Ortodoksluk arasında orta bir çizgiye çekilmiştir. Muhafazakar Yahudilik, Amerika’da Reformist Yahudilikten, İsrail’de ise Ortodoksluktan sonra ikinci sırayı almaktadır.

Muhafazakarlar, geleneksel Yahudiliğin ilkelerine uyarlar. Fakat bu ilkelerin uygulanmasında Ortodokslar gibi katı değillerdir.

kaynak:fortuna.divinity.ankara.edu.tr/~adam/

Published in: on Ağustos 26, 2006 at 6:19 pm  Comments (14)  

The URI to TrackBack this entry is: https://kendihalinde.wordpress.com/2006/08/26/yahudilik/trackback/

RSS feed for comments on this post.

14 YorumYorum bırakın

 1. ben bu siteyi çok sevdim çok yararlı ama daha da çok bilgi gerekli

  MÜSLÜMANLIK::::….

 2. Günümüzde yahudi veya İsrail denen toplum temelde üç türlü etnik kökene dayanır.
  1. Hz İbrahim’den gelen ve bu seçkin ve liderin, ön asyada ezilmiş, geri kalmş kulları toplamaya çalışan peygamberi nesil ki bunlar artık kalmamıştır. Sadece godoşlar ve kahinler kalmıştır.
  2. sümerlerin habiru dediği, önceleri hırsızlık büyü küçük el sanatlarıyla uğraşan bedevi topluluk ki bunlar arasında araplar’ın çimgenelerin de ataları vardır. Bunlar il zamanlar hurri suri yani süryani, habiru, apiru şekinde Sümer çevresinde yaşıyorlardı ve bunların şimdiki devamı genelde talmutçu ve büyücü hahamlardır.
  3. en son örmeerinden biri Türk hazarlar gibi bu inancı ” babil talmuti nancı ki hz musanın ianncıla ilşkisi yoktur” benimseyen ve hahamlar tarafından aslında goyim yada gentil’den ”sünnet olmuş hayvan” sayılan diğer toplulular.
  Bu sünnet edilmiş toplulukların ateist bakiyeleri ve hahamların aşırı münafıklarının ittifakıyla daha
  sonra siyonizm doğmuştur.

 3. siteyi beğendim yahudilik hakkında doyurucu bilgiler var espirilerde güzel olmuş

 4. Yahudilikten bahsedip de TALMUD doktrininden bahsetmemek hakiki Yahudiligi saklamaktir. Bakalim wikipedia ne diyor :
  “The Talmud (Hebrew: תַּלְמוּד) is a record of rabbinic discussions pertaining to Jewish law, ethics, customs, and history. It is a central text of Rabbinic Judaism, second only to the Hebrew Bible in importance.”

  Tercume: “Talmud, Yahudi kanununa, ahlakina, geleneklerine ve tarihine ait olan Hahamlarinin tartismalarinin kayididir. Talmud, Hahamsal yahudiligin merkezi kitabidir, Ibrani Kutsal kitabina gore ikinci onemdedir.”

  Simdi Talmud’daki bazi ogretilere goz atalim:
  http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

  Bu sayfadan bazi tercumeler yapalim.

  Penalty for Disobeying Rabbis

  Erubin 21b. Whosoever disobeys the rabbis deserves death and will be punished by being boiled in hot excrement in hell.

  tercumesi:
  Hahamlara uymamanin cezasi
  Her kim hahamlara uymaz, olumu hakkeder ve cehennemde kizgin kazurat icinde kaynatilacaktir.

  Hitting a Jew is the same as hitting God

  Sanhedrin 58b. If a heathen (gentile) hits a Jew, the gentile must be killed.

  tercume: Bir Yahudiye vurmak Allah’a vurmaya denktir.
  Yahudi olmayan bir kisi (gentile) bir Yahudiye vursa, bu gentile oldurulmelidir.

  O.K. to Cheat Non-Jews

  Sanhedrin 57a . A Jew need not pay a gentile (“Cuthean”) the wages owed him for work.

  Tercume: Yahudi olmayanlar aldatilabilir. Bir yahudi calistirdigi bir gentile’a hakkini vermeye bilir.

  Jews Have Superior Legal Status

  Baba Kamma 37b. “If an ox of an Israelite gores an ox of a Canaanite there is no liability; but if an ox of a Canaanite gores an ox of an Israelite…the payment is to be in full.”

  Tercume: Yahudiler Ustun Kanuni Vaziyete sahiptir
  Eger bir israil oglunun okuzu Yahudi olmayanin okuzunu boynuzlarsa bir yukumlulugu yoktur; Fakat tersi olursa odeme tam yapilmalidir.

  Jews May Steal from Non-Jews

  Baba Mezia 24a . If a Jew finds an object lost by a gentile (“heathen”) it does not have to be returned. (Affirmed also in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God will not spare a Jew who “marries his daughter to an old man or takes a wife for his infant son or returns a lost article to a Cuthean…”

  Tercume: Yahudiler yahudi olmayanlardan calabilir

  Eger bir yahudi, gentile’in kaybettigi bir nesneyi bulursa onu sahibine vermek zorunda degildir. Allah kizini yasli bir adamla evlendiren veya bebek ogluna bir kadin/zevce alan veya buldugu bir mali Yahudi olmayana geri veren bir Yahudiyi affetmeyecektir.

  Jews May Rob and Kill Non-Jews

  Sanhedrin 57a . When a Jew murders a gentile (“Cuthean”), there will be no death penalty. What a Jew steals from a gentile he may keep.

  Tercume: Yahudiler Yahudi olmayanlari soyabilirler ve oldurebilirler.

  Bir yahudi bir gentile’i oldururse olum cezasi olmayacaktir. Yahudi bir gentile dan ne calmissa onu tutabilir.

  Baba Kamma 37b. The gentiles are outside the protection of the law and God has “exposed their money to Israel.”

  Tercume: Gentilelar (Yahudi olmayanlar) kanunun korumasinin disindadirlar ve Allah onlarin parasini Israile aciga cikardi.

  Jews May Lie to Non-Jews

  Baba Kamma 113a. Jews may use lies (“subterfuges”) to circumvent a Gentile.

  Tercume: Yahudiler Yahudi olmayanlara yalan soyleyebilir.

  Yahudiler bir Gentile’i tuzaga dusurmek icin hile yapabilir.

  Non-Jewish Children are Sub-Human

  Yebamoth 98a. All gentile children are animals.

  Abodah Zarah 36b. Gentile girls are in a state of niddah (filth) from birth.

  Abodah Zarah 22a-22b . Gentiles prefer sex with cows.

  Tercume: Yahudi olmayan cocuklar Insandan asagidir.
  Butun Yahudi olmayan cocuklar hayvanlardir.
  Gentile kizlar dogumdan pislik icindedirler.
  Gentilelar ineklerle cinsel iliskiyi tercih ederler.

  Insults Against Blessed Mary

  Sanhedrin 106a . Says Jesus’ mother was a whore: “She who was the descendant of princes and governors played the harlot with carpenters.” Also in footnote #2 to Shabbath 104b of the Soncino edition, it is stated that in the “uncensored” text of the Talmud it is written that Jesus mother, “Miriam the hairdresser,” had sex with many men.

  Tercume: Hz. Isa’nin annesi bir fahise idi: “O, prenseslerin ve hukmedenlerin neslinden olan, marangozlarla orospuluk yapti.” Ayrica bir dipnotta “Berber Meryem’in bir cok erkekle cinsel iliski yasadigi yazildi.

  Gerisini de siz okuyun 🙂 Winter Fling

  Yahudilik = Talmud !

 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud

  Wikipedia’dan alinti ve tercumesi:
  “The Talmud (Hebrew: תַּלְמוּד) is a record of rabbinic discussions pertaining to Jewish law, ethics, customs, and history. It is a central text of Rabbinic Judaism, second only to the Hebrew Bible in importance.”

  Talmud, Yahudilerin kanunlarina (law), ahlaklarina (ethics), geleneklerine (customs), ve tarihlerine (history) ait Hahamlarin tartismalarinin kaydidir. Hahamsal Yahudiligin merkezi metnidir, onemde Ibrani Kutsal kitabina (Hebrew Bible) gore ikinci siradadar.

 6. Bu sayfada da aktardigim hususlara itirazlar siralanmis.

  http://talmud.faithweb.com/

  Hadi kolay gelsin 🙂
  Winter Fling

 7. Dersimiz Yahudi
  Filistin’deki insanlık dışı katliamını pervasızca sürdüren yahudiler aslında tarihlerini teyit ediyorlar. İnsanlık tarihi boyunca hep fitne fesatın, zulmün müsebbibi olan yahudilerin büyük bir kısmı son 100 yılda ise Siyonizm belasıyla daha da azıttılar.

  Yahudilerin mazisine dair kaleme alınan çok sayıda kitabın arasında, Thedor Fristsch’in Akçağ Yayınları’ndan çıkan “Tarih Boyunca Yahudi Meselesi” isimli çalışması ayrı bir önem taşıyor. Bu alandaki en kapsamlı eserlerden birisi olan kitaptaki en ilginç bölümlerden birisi ise dünya tarihinin önemli isimlerinin yahudilere ilşikin görüşleri oluşturuyor. İşte, o çarpıcı görüşlerden bazıları:

  BU KAVMİN NEFESİ ÖLÜM KOKAR

  Diodoros Dünya Tarihi’nde Kral Antiohos’a (M.Ö 175) dostlarının “dünyadaki diğer kavimlere düşman gözüyle baktıları için” yahudileri imha etmesini önerdiklerini yazar. “Kendilerine mahsus adetleri vardır. Başka hiçbir kavimle aynı yemeği yemezler ve hiçbirinin iyiliğini sitemezler. Diğer bir tarihçi Seneka da (M.Ö. 4 – M.S. 65) “Bu habis kavmin öyle kuvvetli adetleri vardır ki. Mağlûp olurlar ama kendi kanunlarını galiplere kabul ettirirler” demektedir. Seneca Philosophuse, Bipont baskısı, 1782, Cild IV, s. 423

  “Yahudi ayinleri absurds ve sordidusquedir (abes ve saçma). Nereden geldiğini bilmeden adetlerinin çok eskiden kalma olduğunu iddia ederler. Bu kavmin fertleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve bütün öbür kavimlere karşı kin beslerler.” Tacyus, Tevarih.

  “Bu kavmin nefesi ölüm kokar.” Mirza Hasan Han, Chiam hig. Bil. 3, 1689

  LUTHER: SOYMA HUYUNDAN VAZGEÇMEZLER

  “Yahudiler; ambarlarını buğday ile, mahzenlerini şarap ile, keselerini para ile, kasalarını altın ve gümüş ile tarlada çalışarak, muntazam ordu hizmeti görerek değil başkalarını dolandırarak, hırsızlardan gizlice mal satın alarak ve en pahalı şeyleri en ucuz fiyata elde ederek doldurmuşlardır.” Pierre de Clugny, 1146

  “Yahudi tefecilere karşı yüksek, orta ve aşağı bütün tabakalar isyan halindedir. Bizi soymalarına seyirci mi kalacağız? Köylümüzü, esnafımızı merhametsizce soyan bu halk sonuna ne kadar cezasız kalacak?” Johannes Trithemius, (1462 – 1515)

  “Yılan ısırmak huyundan nasıl vazgeçmezse, yahudi de bir hıristiyanla nerede karşılaşırsa karşılaşsın onu soymak huyundan vazgeçmez.” Martin Luther, (1483 – 1546)

  “Gerçek şudur ki, böyle bir hukuk anlayışına vahşi barbarlardan başka hiçbir yerde rastlamış değilimdir. Bunlar öyle behimî (hayvanî hisler), avare ve tehlikeli bir soydur ki.” Giordano Bruno (1548 – 1600)

  VOLTAİRE: BÜTÜN MİLLETLER ONLARDAN NEFRET EDER

  “Bu dolandırıcı güruhu memleketimde istemiyorum. Ceddim III. Joachim bir gün başbakanına şunu söyledğinde çok haklıydı: ‘Yahudiler tehlikeli mahlûklardır. Gördün ya, onlardan tek biri bile benim 100.000 talerimi dolandırdı.” Prusya Kralı I. Fredrich Wilhelm, (1713 – 1740)

  “Yahudilerin uzaklaştırılmalarını emrediyoruz. Mallarını beraberlerinde götürmelerine müsaade edilecektir. Ama yeni bir Kudüs istercesine büyük yahudi kitlelerinin Breslau’da yerleşmelerine izin verilmeyecektir.” Büyük Fredrich (d. 1712)

  “Bundan böyle hiçbir yahudi yazılı emrim olmadıkça burada ikamet edemez. Bunların kötülüğünü önlemek için gereken kanunî tedbirler derhal alınmalıdır.” İmparatoriçe Maria Theresia (d. 1717)

  “Bütün milletlerin yahudilere karşı beslediği kin ve nefret şaşılacak şeydir. Ama bu, kendi davranışlarının kaçınılmaz bir sonucundan başka bir şey değildir. Voltaire, Örf ve Âdetler Üzerine Denemeler, (1694 – 1778)

  “Aramızda yaşayan Filistinliler ta sürgünü boyladıkları zamandan beri soyguncu olarak isim yapmışlardır.” Kant (1724 – 1804)

  GOETHE: HUZUR OLDUKÇA ONUN RAHATI KAÇAR

  “Yahudi dediğimiz halkı tanırsın sen / Ki kendi tanrısından başka tanrı tanımaz / Öyle bir dini var ki onun / Yabancıları soymalarına izin verir / Ve ataklıkta eşi yok o halkın / Yahudi paraya tapar ve tehlikeden kaçar / Becerir o kolayca ve zahmetsizce / Faiz vererek para kazanmayı / Ve para kuvvetiyle kalpleri de fethetmeyi / Ve hiçbir sır ondan gizli kalmaz / Huzur ve nizam durdukça ayakta / Onun huzuru kaçar ve söner ümitleri.” Goethe, Bazarda Bayram

  “Sen ey zavallı hıristiyan! Yahudinin senin küçücük kanatlarını iyice eline avucuna aldığı gün, eyvah başına geleceklere!” Goethe, Goethe’nin Mektupları

  “Yahudi milleti Musa’nın zamanından beir kendini var gücü ile soytarılık ve soygunculuğa vakfetmiştir. Yahudiler daima ihtikar yoluna saptıkları ve kesilmiş pazarlıkları hileye saparak hiçe saydıkları için ticaret yapmaları yasaklanabilir.” I. Napalyon (1769 – 1821)

  “Yahudiler, bilinmeyen üst makamlar tarafından müşterek gayeler uğrunda rabıtalı şekilde sevk ve idare edilirler. Yahudiler yaşadıkları toplumlarda, devlet içinde devlet rolünü oynamakta ısrar etmişlerdir.” Moltke (1800 – 1891)

  YAHUDİNİN ÖLDÜRME VE YAĞMAYI EMREDEN BİR TANRISI VARDIR

  “Geçti utandırıcı günler / Yapraklar solmaya başladı bile / Yahudi hep şikayet gürler / Defteri dolu kurnazlık hile / Nereye baksan karşına yahudi çıkar / Tanrının seçkin halkı sardı her yanı / Hiç durmadan sürün onu yine eski yerine / Kapatmadan sizi o bir hıristiyan gettosuna” Franz Dingelstedt, Bir Kozmopolit Gece Bekçisinin Şarkıları, 1841

  “Bütün öbür dinler hayatın metafizik anlamını türlü remiz ve mecazlarla anlatmaya uğraşırken, yahudi dini indimacîdir –immanent- (tecrübeye dayanan, hazır ve nazır). Başka kavimlere karşı bir savaş çağrısından başka bir şey vermez. Kutsal kitabı okuyup, tetkik ettikten sonra komşu ülkeleri kendisine armağan eden bir tanrıya tapan, o yerleri yağma ve katliamla ele geçirdiğinde tanrısına bir tapınak diken bir kavimdir yahudiler.” Şopenhauer, Parerga, c. I, s. 156

  (Mehmet Yıldız – habervaktim)

 8. ben burayı okudum da şu sorunun cevabını bulamadım ” bazı hasidiler niçin israil devletine karşı çıkmaktadırlar” bilen varsa paylaşırmısınız..??

 9. selam ismail,
  bazı köktendinci yahudiler israil devletini reddederler çünkü mesih gelmeden israil’in kurulabileceğine inanmazlar. onlar için şu andaki israil devleti sahte bir israildir, hakiki ve amaçlanan israil değil.
  dolayısıyla kudüste filistinlilerle beraber israil karşıtı propaganda yapmaktan çekinmemektedir.
  en azından inançlarıyla tutarlı ve makul bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.

 10. pm ismail said: Senin cevabını ben vereyim arkadaşım. İsrailliler her zaman milletlerin arasında kalleşçe haince yaşamış, onları adeletle kendi milletiyle yaşatan milletlerin sırtları onlara dönünce arkadan bir kudurmuş hayvan gibi saldırmışlardır. Her zaman kendilerini üstün görmüş esaretlerinin altında bulunan devletlerde yaşayan haklı haksız zalim mazlum demeden tüm insanları gaddarca öldürmeye teşebbüs edip bir günde onlarca Vahiyle gelen Peygamber şehid etmişlerdir. Esaret zamanında bile hile edip kurnazlıkla sinsicilikle kalleşle dolandırıp hırsızlık eden bir millet devlet olduktan sonra ne yapabileceğini artık sen düşün. Bugün İsrailin filisitine ettikleri yapılır mı? Bir insan bir insanın canına nedensiz gereksiz yere nasıl kıyabilir ama israilliler kıyorlar o yüzden ALLAHın laneti onların üstündedir. Gün Gelecek İNŞALLAH MUHAMMED MEHDİ ALEYHİSSELAM zuhur edecektir, emin olun ki o zaman kayanın taşın arkasına sığınan yahudiği, arkasına sığındığı taş kaya bile konuşup “ARKAMDA BİR YAHUDİ VAR GELİN ÖLDÜRÜN EY MÜSLÜMANLAR” diecektir. İşte bekledikleri mesih gelecek ama onların aleyhine gelecek ve BİİZNİLLAH yahudileri ortadan kaldıracaktır dünyada barışı huzuru güveni bolluğu getirecektir.

 11. KURBAN DeRiSiNe karışan TSK, sınır güvenliği ve mayına NiYe suskun?
  . . CEVAP; Y.A.Ş. Yüksek Askeri Şura’dakiler Kimlerdir TANIMIYORUZ..!
  AHTAPOTun kolları Gizli Dünya Devleti kuruluşları – Prof. Burhanettin CAN
  Gizli Dünya Devleti (AHTAPOT), yaklaşık 3000 yıllık bir mücadelenin sonucudur. Mücadeleyi etkin kılan, Gizli Dünya Devleti kurucularının, Kabala, Tevrat ve Talmut eksenli (Felsefi ve mistik bir teori) bir yapılanış içerisinde olmalarından dolayıdır. Acı ve mağlubiyetlerle dolu bir tarihten ders çıkararak kendilerini yenilemiş olması, bugünkü sonucu doğurmuştur. Gizli Dünya Devleti kitabı okunduğunda bu gerçek, daha güzel görülebilecektir.
  İsrail oğullarının son sürgünden sonra, dağıldıkları bölgelerde gizli örgütlenme ve mücadele etme yeteneklerini geliştirmeleri ile birlikte bugün, MERKEZinde ZIONist=SiYoNist HAHAMLARın olduğu, kolları dünyanın dört bir tarafına uzanmış, gizli ve açık bir teşkilat yapısına sahiptirler. Bu yapının görülememesi, asıl tehlikedir. Geçmişteki yazılarda bu yapının varlığını ve değişik alanlarda verdiği mücadeleyi, beyin ve ana gövdesini ana hatları ile incelemiştik. Burada, AHTAPOTun kolları, yanı değişik milletlerin ve devletlerin içerisinde kurdukları açık ve yarı açık yapılar, ‘Gizli Dünya Devleti’ kitabı kapsamında ele alınmaktadır.
  AHTAPOTun Kolları
  Gizli Dünya Devleti, PiRaMiT şeklinde yapılanmıştır. En üstten en alta doğru, kesin itaat içeren, kademeli hiyerarşik bir yapı vardır. Gizli Dünya Devleti kitabına göre, EN üstte Herkesi gözleyen, kontrol eden GöZ ile en altta var olan insanlık arasında 3 ana düzlemde, kademeli bir yapı bulunmaktadır (1,2):
  • 1- Hiç Görünmeyenler:
  a. RT (3 Kabbalisten Oluşan Üst Komuta Kademesi)
  b. 13 ler Meclisi
  c. 33 ler meclisi
  d. 300 ler Kulübü
  13 ler Meclisi, 33 ler meclis ve 300 ler meclisi, SANHEDRİN, En üst Yönetim Meclisi olarak isimlendirilmektedir.
  • 2-Ucu Gözüken Büyük Kısmı Gizli Olan Kademeler (5 Kademe) :
  a. B’NAİ B’RİTH – BİLDERBERG (Görünen en üst Ara Koordinasyon ve Yönetim Kademesi)
  b. Büyük Şark Locası Teşkilatı (Fransız Mason Locası)
  c. Komünizm (Rusya Mason Locası)
  d. İskoç Locası Teşkilatı: 1-33 Derece (İngiliz Mason Locası)
  e. York Locası Teşkilatı (Alman Mason Locası)
  • 3- Halkın İçine Giren Ve Yukarının Emirlerini Uygulayan Saçaklar (Alt Kademeler; Üç Kademe):
  a. ROTARY-LioNS-Diner-Propeller, YMCA
  b. Mavi Localar
  c. Önlüksüz Masonlar
  Gizli Dünya devleti yapılanışını AHTAPOTa benzetirsek, hiç görülmeyenler kademesi (RT ve Sanhedrin), AHTAPOTun baş ve gövdesi ile; dünyaya yayılmış diğer tüm yapıları da(2. Ve 3. Düzlemdeki Kademeler), AHTAPOTun kolları ile temsil edebiliriz. Dışarıdan bakanlar, kolların bağlantı yerleri hariç, kolları kolaylıkla görebilmektedirler. Ancak, kolların nereye bağlı olduğu, yanı bağlantı noktalarını görmeleri mümkün değildir. SIR dedikleri konu da budur. Sırra ancak belli eğitimleri alıp belli imtihanlardan geçenler, o da belli boyutu ile vakıf olabilir. Onlar da Beyin ve gövde takımını oluşturan, HAHAMLAR topluluğudur.
  Gizli Dünya devleti, açık ve nispeten açık yapıları ile dünyayı örümcek ağına benzer bir ağla örmüştür. Her bir yapının ana amaçla bağlantılı ve uyumlu, ayrı bir amacı vardır. Her biri bu amaca uygun olarak çalışmaktadır. Gizli Dünya Devleti Kitabına göre, AHTAPOTun kolları, B’NAİ B’RİTH VE BİLDERBERGi, BM, WB DÜNYA BANKASI, IMF, NATO, CFR, CIA, BUSINESS ROUND TABLE, AIPAC, AB, TRİLATERAL, MASON LOCALARI, ROTARY, LIONS KLÜPLERİ, DINER, PROPELLER, YMCA gibi yapılardan oluşmaktadır.
  AHTAPOTun Kolları: B’NAİ B’RİTH
  B’nai B’rith, ZioNism=SiYoNizm’in hedefi olan Dünya hâkimiyetini sağlamak için çalışmaktadır. Bunun için Birleşmiş Milletler, teşkilatının beyin kadrosuna sızarak alınan kararların, Gizli Dünya Devletinin menfaatlerine uygun çıkmasını sağlamaktır. WB Dünya bankası ve IMF, B’NAİ B’RİTH’ e bağlı olarak çalışmaktadır. Kendisine bağlı ” Aleph Zadik Aleph” adlı teşkilat vasıtasıyla, bütün dünyada ki 13-21 yaş grubuna mensup gençlere, SiYoNist düşüncesini aşılamak için uğraşmaktadır. Türkiye’deki hemen hemen bütün YARDIM dernekleri “Fakirleri Koruma Derneğinin “, B’NAİ B’RİTH ile bağlantılı olduğu söylenmektedir(1).
  AHTAPOTun Kolları: BİLDERBERG Grubu (Dünyanın Efendileri)
  BİLDERBERG Grubu, 1954 yılında Hollanda’da Ostertbeek kentinde ki BİLDERBERG otelinde, İsveç FarMasonluğunda Ustad-ı Azam olan Yahudi din adamı Joseph Retinger tarafından kurulmuştur(1). Gizli Dünya Devleti Kitabına göre, BİLDERBERG, Sanhedrin meclisinin altında EN Yetkili Yönetim MERKEZidir. BİLDERBERG’in yönetici kadrosunu, HAHAMLAR ve 33. dereceden MASONLAR oluşturmaktadır. Grubun Yahudilerden oluşan 25 Yönetici Kadrosu, Emirleri HAHAMLARdan almaktadır (1).
  Grupta gizlilik esas olduğu için, grubun çalışmaları hakkında açık bilgi elde etme imkanı yoktur. Örgüt, KaRa PaRa, siyaset, Gizli Örgütler ve iş dünyasının ünlülerini bir araya getirmektedir. Yapılan yıllık toplantılara, mutlaka üst düzey bir NATO yetkilisi katılmaktadır(1). Grup, her yıl üç gün toplanır. Toplantılar esnasında konuların gizli kalacağına dair söz verilmektedir. Gizli, Masonik bir teşkilat olan BİLDERBERGin en belirgin özelliği, devletlerin KiLiT noktalarında ki EN üst düzey Masonları bünyesinde toplamış olmasıdır.
  Gizli dünya devletini kurabilmek amacıyla iHTiLALLER düzenlemek, devletler kurmak ve yıkmak gibi roller üstlenmiştir. Özgürleştirildiği söylenen pek çok ülkenin başına MASON Devlet başkanlarını getirerek ülkeyi yönetmeyi amaçlamaktadır(1). Dünya ekonomisini ve siyasetini, SiYoNizm’in menfaatleri istikametinde yönlendirmek istemektedir. İrlanda’da çıkan Newa Nation adlı derginin Ocak 1964 tarihli sayısında BİLDERBERG’in AMACI şu şeklide ifade edilmektedir:
  “Bir Dünya Devleti Kurmak için BİLDERBERG Teşkilatı, B’NAİ B’RİTH Tarikatı ve diğer Gizli SiYoNist Teşkilatları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır.”
  AB’nin temellerini oluşturan Ortak Pazar, BİLDERBERG toplantılarında kararlaştırılmıştır. TriLaTeRaL Komisyonu da, BİLDERBERG tarafından kurulmuştur (1).
  AHTAPOTun Kolları: CFR (Council of Foreign Relation = Dış İlişkiler Konseyi)
  Siyonistler, Dünya politikalarını Kendi Kontrollerinde tutmak amacıyla, Walter LiPPMANN önderliğinde, CFR adlı kuruluşu ABD’de kurmuşlardır. 37 daimi üyesinin 10 tanesi, Yahudi; diğerleri ise, Yüksek dereceli Masondur. ABD’nin dışişleri bakanlığı göstermelik olup Gerçek Dışişleri Bakanlığı, CFR’dır (1). ABD’nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy, “Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York’u aramamız yeterliydi.” demek suretiyle, CFR’nın gücünü ifade etmiş olmaktaydı (1). Dış İşleri bakanlığının neredeyse kahir ekseriyeti, genellikle, CFR üyesidir. Amerikan ekonomisinin güçlü isimleri ve medya kuruluşları CFR üyesidir (1).
  AHTAPOTun Kolları: BUSiNESS ROUND TABLE
  BİLDERBERG’in emir ve komutasına göre hareket eden, dünyanın en büyük şirket ve kuruluşlarını bünyesinde barındıran bu yapı, dünya ekonomisini kontrol etmekle sorumludur. En etkili 200 civarında ki şirketi bünyesinde barındırarak ABD içinde etkin LoBi gücüne sahiptir(1). Bu kuruluş tüm endüstri ve iş sahasında ki Masonları bir araya getirmektedir.
  Dünyadaki SiYoNist Petrol şirketleri, Standart Oil, Exxon, Texaco, Atlantik Richfield Oil, Golf Oil, Shell; Ağır sanayı alanında U.S. Çelik, Bethlehem Çelik, Boeing Co, Caterpillar Co.; üretim şirketlerinden Johnson .
  http://www.rasthaber.com/yazar_14014_834_ahtapotun-kollari-gizli-dunya-devleti-kuruluslari.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/B'nai_B'rith
  http://www.illuminati-news.com/moriah.htm
  http://www.yenidenergenekon.com/69-encumen-i-danis-nedir/
  http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11584

 12. •Yahudilik etno-teolojik (çift cinsiyetli-hem milli-hem dini) bir kavram. sh:10

  •“Yahudileşme temayülü sosyolojik olmaktan ziyade bireysel bir eğilimdir. Ve tek her insanda örtük bir biçimde bulunabilir. Bu temayül, her bünyede bulunup ta vücut direncini kaybedince ortaya çıkan bulaşıcı bir virüs gibi, ortamını bulduğunda bir tavır ve davranış biçimine dönüşür. Ve bulaşıcılığı sayesinde toplumsal bir felaket halini alır.” sh:11

  •“Yahudileşme temayülü, Yahudilerden daha tehlikelidir, çünkü bu ümmet Yahudileşmeden korunabilirse, Yahudilerle baş edebilir.”sh:13

  •12 İsrail boyu içinde en dönek, en ihanet çevreli boy, Yahuda boyu… M.Ö 931’de Hz. Süleyman’ın kurduğu devleti parçalayan bu boy, Hz. İsa’ya ihanet eden İskaryot bu boydan. Redhouse’a göre Yahudi; arkadaşına ihanet eden kimse demek. sh:18

 13. BUKADAR GÜZELİKLERLE DOLU OLAN YAHUDABOYUNUN NESLİ NASIL OLURDA FİLİSTİNDE OLUK GİBİ KAN AKITMAKTALAR KALDIKİ YAHUDİLİKTE ÖLDÜRMEYECEKSİN EMRİ VAR. YA ÖLDÜRENLER YAHUDİ DEĞİL VEYA YAHUDİLİĞİ DÜNYAYA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER

 14. Haydi size azicik bilgiler vereyim
  Cahil kalmayin
  Ehat=1
  Ihut=birlik
  Yahudi=birlikci

  Isra-el
  Yasar=direkt
  El=allah
  Israel=allahla direkt etkilesim halinde olan
  Tevrat=tora=1-klavuz 2-aydinlik herhangi bir kitabin adi degil tora
  Bilmeden konusmayin .


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: