Efendi 2: “Soner Yalçın’ın Yamukluğu, O. Ekşi’nin Burukluğu”

SONER YALÇIN’IN YAMUKLUĞU, OKTAY EKŞİ’NİN BURUKLUĞU!

Soner Yalçın, Beyaz Türkleri (Efendi-1) den sonra, Beyaz Müslümanları (Efendi-2) da yazmış.. Böylece Türk geçinen, hatta Türkçülük yürüten Yahudi dönmelerini deşifre ettiği gibi, şimdi de Müslüman ve müttaki bilinen hatta şeyhlik ve ermişlik satan Yahudileri, soy kütükleriyle birlikte tanıtmış

1949 yıllarında Avengeliklerin İsviçre şatosunda iki ay boyunca “İslamiyet ve Ehli Kitap yakınlığı” konusunda dersler anlatan, yani ılımlı İslamın temellerini atan Yahudi dönmeleri ve Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin’lerden; Avengelik Rahip Dr. Bruchman’ın manevi talebesi olan 1951’de “Avrupa ve Dünya Federasyonu fikrini Yayınlama Cemiyetini” kuran. (Sh:46) Yahudi Ahmet Emin Yalman ailesine… Yahudi Üzeyir Garihlerin ve Mareşal Fevzi Çakmak ailesinin şeyhi olan Küçük Hüseyin Efendiden (Sh:62) Rıfai Şeyhi bilinen Kenan Rıfai adlı Sabataist deist (Peygamber tanımayıp, sadece Allah’a inandığını söyleyen)lere.. Ve Baş müridi Kazım Karabekir’e ve kızı Timsal hanımefendilere (Sh:129)

MSP’de palazlan, ANAP ve AKP’de bakan, bürokrat ve patron olan Dönme nakşilerden, İhsan Doğramacı gibi Hıristiyan Maroni sanılan Yahudi Profesörlere, Selanik Dönmesi iken Peygamber varisi geçinen Devlet Planlamadan emekli, “Allah’ın Üniversitesi Rektörü ve Dinlerin Birliği Projesi mühendisi, Nur TV sahibi İskender Erol Evrenesoğlu’ndan, Mesut Yılmaz’ın Dönme olan annesine ve Eşi (Berna Müren) ve babaannesine.. (Sh:122-150) Mevlevi sabataistlerden, Atatürk’ün ilkokul öğretmeni Şemsi Efendilere, Dönme Şeyhülislam ve müderris ulemadan, Cemaleddini Afgani’ye (Sh:216) İttihatçı -Yahudi Masonlardan, siyasal İslamcılara; Şia misyoneri İran Yahudisi Hüseyin Hatemiden, Sabataist Generallere (Sh:95)  İlim Yayma Cemiyetinden, Türk Milliyetçisi ve Yahudi dostu sabataistlere (Sh:141-142)

Pir Sultan Abdal’dan (163) Bektaşi Medreselerine; Ermeni Yahudilerden (Pakraduniler) (Sh:253) Dönme Diyanet Reislerine (Sh:256).. Melami Şeyhi sabataistlerden, Cüneyt Zapsu’nun karışık sülalesinden (Sh.:301) Astroloji bilginlerine ve Ahmet Hulisi ile (349) ve Tayip Erdoğan ilişkisine, (349) Nakşi Topbaşların sabataist sicilinden, “Ülker”lerin dönmelik derinliğine (397-410) Nevzat Yalçıntaş ailesinden, Sabahattin Zaim sülalesine (410-415)… ve Albaraka Türk’ten, Faizsiz finans sektörüne…

Pek çok gizemli ve kirli gerçeği gün yüzüne çıkarmış.. İyide yapmış

Ancak öyle anlaşılıyor ki Sn. Soner Yalçın: • Klasik ve arkaik bilgileri ve artık önemini ve özelliğini yitirmiş gelişmeleri gündeme taşıyıp, asıl stratejik gerçekleri saklamaya, tehlikeli ve sinsi-siyonist girişimleri dikkatlerden kaçırmaya çalışmış… Yani:

• Bazı doğru araçları, yanlış ve yanıltıcı amaçlar için kullanmak ve • Bir batman reçeteye bir gram zehir katmak için bu kitapları hazırlamış

Bu yaklaşım ve ifşaatlar: a) “

İsmen ve resmen olmasa da, fikren ve fiilen bütün İslami tarikatler ve tasavvufi hareketler Kabalist Yahudilerin yolunda ve kontrolü altındadır.” b) Hatta Osmanlıdan beri siyasetten ticarete, kültürden müziğe, askeriyeden bürokrasiye her şey kabalist ve sabataist cuntan

ın güdümünde ve gözetiminde bulunmaktadır.” c) Bunlar artık halkın sosyal, ekonomik ve siyasal bünyesinden sökülmez, fark edilmez gizli bir güçtür ve bunlara teslim olmaktan başka çare yoktur ve boşunadır.” Kanaatini aşılamaktadır.

Halbuki:

Samimi dönmelere ve Milletimizin sadık bir ferdi gibi hayat sürenlere zaten söylenecek hiçbir söz yoktur. Ve zaten Osmanl

ı’da “Dönmelik” serbestti ve ayıp değildi.

Kötü niyetli, hıyanet fikirli ve dış güçlerle işbirlikçi örgütlü sabataistleri ise artık gücünü ve güvencesini yitirmiş çaresizlik içinde kıvranmaktadır. Yok Bediüzzaman cifir ve ebced ilmiyle u

ğraşmış da, kabalist Yahudiler de bu tür meşguliyetler varmış ta…

Yok Mevlana Halidi Bağdadi Kuzey Irak’lı Kürtlerdenmiş ve bu bölgede Kürtleşmiş Yahudiler de yaşamaktaymış ta… Yok, Kuran’

ı tersten okursan İbranice olurmuş ta.. Yok, Esat Erbilli, Kürt olduğu için Kürtleri Türklere ve Cumhuriyete karşı kışkırtmış ta… (314 395) Yoksa, Masonların Son Eri böylesi safsata ve saptırmalarla beyinleri zehirlemeye çalışırken ve gerçekleri çarpıtırken, kendisi çarpılıp iyice zırvalıyor mu? Böylece, Soner Yalçın, kendisini ele veriyor: Erbakan Takıntısı!

“Necmettin Erbakan ile Üzeyir Garih’in ilişkisi hep sürdü… Babas

ının ölümü üzerine Üzeyir Garih’in, Erbakan’ın yanındaki asistanlığı son buldu, özel sektöre geçti. Yirmi üç yaşında mason oldu.

Ne Yahudiliği ne de masonluğu Milli Görüş hareketinin lideri Erbakan’la dostluğuna göle düşürebildi. Minik bir not yazmama izin verin: Necmettin Erbakan ve arkada

şlarının kurduğu Milli Nizam Partisi’nin tüzüğünde partiye kimlerin üye olamayacağı belirtilmişti: masonlar!

Bu partinin genel başkanı Erbakan’ın yakın arkadaşı Üzeyir Garih, masondu. Üstelik o dönemde Erbakan’

ın nikâh şahitliğini yapan, İTÜ öğretim üyesi Prof. Bedri Karafakioğlu da masondu.

Her ikisi de sıradan mason değildi; en üst mertebeye çıkmışlardı, 33. dereceden masondular! Peki, “Özel ya

şamınızda bu kadar yakın olduğunuz masonları, başkalarına niye düşman gösteriyorsunuz?” diye sorarsak ayıp etmiş olur muyuz ?..

Hep bir çifte standart var! Bunun adı politika mı? Mason localar

ını basıp insanlarımızı öldüren bizim çocuklarımız hangi siyasi kültür ortamında büyüdüler? Sorgulamayacak mıyız? İnsanımıza yazık değil mi? Alın size bir örnek daha:

Tarih 23 Şubat 2003. Erbakan oğlu Muhammed Fatih’i İstanbul Çırağan Sarayı’nda evlendirdi. Düğünün organizasyonu kime verdi dersiniz: Daha çok Yahudi çocuklarının on üçüncü yaş kutlamalarını, yani Bar-Mitzva törenlerini organize eden, Dalya Akko hen ve İvet Adut’un, DaVet adlı bir organizasyon şirketine;54

Bre zavallı zırto! Erbakan Hoca’nın teknik üniversitede karşılaşıp tanıştığı Yahudi asıllı bir Türk vatandaşıyla ilmi ve insani ilişkiler kurmasıyla, Milli Görüşün antisiyonist felsefesi ve bu yoldaki samimi, sürekli ve cesaretli mücadelesi arasında ne gibi bir tezat vardır? Bizim inancımız bütün Yahudilerle insani ilişkileri, hatta hayırlı işlerde işbirliğini değil; Siyonist fikirli ve saldırgan Yahudilerle ve onların örgütlü şebekeleriyle dostluğu ve dayanışmayı yasaklamaktadır. Soner Yalçın’ın ve Yalçın Küçük’ün 12 Eylül sıkıntısı:

 

İran ve Afganistan’da kaybeden ABD, Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamazdı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin, bu basmakalıp “Türk-İslam sentezi”ni benimsemesinin asıl nedeni buydu.

İslam Ortak Pazarı”, “okullarda zorunlu din dersi”, “daha fazla İmam-Hatip okulu açılsın” gibi istekleri nedeniyle Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve arkadaşlarını cezaevlerine sokarken, 12 Eylül 1980 askeri rejimi İslam Konferansı’na üye oldu, İslam Ortak Pazarı kurmayı talep etti; okullara mecburi din dersi koydu; İmam-Hatip okullarının sayısını artırdı vb. Bu ne yaman çeli

şkiydi?

Kim Türkiye’yi “İslamlaştırmak” istiyordu; MSP mi, 12 Eylül askeri cuntası mı? İslam, Türkiye’de “altın çağını” bu dönemde yaşamadı mı? (Sh:142)

Şimdi soralım:

a) 12 Eylül Hareketine ve Kenan Paşa Hz.lerine hıncınız, açıkça kustuğunuz gibi, İslamlaşma sürecine hız kazandırdığı içindir. b) Yani sizin as

ıl düşmanlığınız İslam’a ve Müslümanlara yöneliktir.

c) “Amerika’nın Türkiye’yi İslamlaştırmak” iddianız da, yalandır ve kasıtlı bir çarpıtmadır. Çünkü Amerika Türkiye’yi

İslamlaştırmak değil, laytlaştırmak ve ılımlı İslamcı münafıklar eliyle yozlaştırmak çabasındadır. d) Erbakan Amerika’ya ve Siyonist odaklara yarıyorsa, niye beş partisi kapatılmış, niye 28 Şubat’ta hükümeti yıktırılmış ve niye Ona hıyanet edip ayrılanlar iktidara taşınmıştır?

Şimdi Bay Soner’e tekrar soralım:

 

1- Niye, şartlı ve kasıtlı olarak, Erbakan Hoca’nın yanına sokulup oturtulan ve devamlı orda tutulan ve dahi topluma ve teşkilata evliya olarak tanıtılan:

a) Selanik göçmeni kripto Yahudilerden

b) Pakraduni (Ermenileşmiş Yahudi)lerden, hiç bahsetmiyorsunuz? 2- Bunları ıklarsanız, Siyonist çetenin, Erbakan’ı kontrol altında tutacak kadar ürküp çekindiğini ortaya koymaktan ve toplumun gözünü açmaktan mı korkuyorsunuz?

3- “Malta Şovalyeleri” denilen Vatikan mafyasının koyu Katolik ve Türk düşmanı örgütünün ölümünden bir yıl önce “Onursal Üyelik Beratı” verdiği saptanan55

Türkiye’de bölücülük ve vatana hıyanet suçunun sabit olmasıyla vatandaşlıktan çıkarılan ve ülkemizden kovulan Yakavos Gavurunu, Amerika’nın özel talimatıyla, bağışlayıp tekrar T.C. vatandaşlığına sokan ve 1989 17 Aralık günü muhteşem bir törenle Patrikhane açılışını yaptıran56

“Bu fesat ocağı mutlaka Milli hudutlarımız dışına çıkarılmalıdır” diyen K. Atatürk’e rağmen ve Heybeliadada Ruhban Okulunun savaş ve casusluk faaliyetleri nedeniyle 1938 de yabancı öğrenci alması yasaklanmışken, “din özgürlüğü” bahanesiyle bu hıyanet ocaklarını yeniden açtıran Turgut Özal ve Korkut Özal kardeşlerin Pakraduni-(Yani Ermenileşmiş Yahudi) kökenli olup olmadığını niye araştırıp açıklamıyorsunuz?57

4- Ermeni kökenli İç İşleri Bakanımız oldu mu? Tıpkı İsmet Paşa`nın Bitlis`in Kürümoğlu aşiretinden olduğu söylendiği halde aslında Nahçivan’dan gelme Pakraduni şeceresi olduğu konusunu niye araştırmıyorsunuz?

5- Rahşan Ecevit`in ailesi Kırım Yahudisi mi?.. Bu Kırım Yahudisi aile Karadeniz üzerinden göçerken Şebinkarahisar`da konaklıyor. Teyze kendini Şebinkarahisarlı olarak bu yüzden mi adresliyor? Asıl adı Raşel mi acaba?.. Elde ve kontrolde tutulan, görünürde Bülent Ecevit ise de, acaba gerçekte Türkiye devleti miydi? Alternatif oluşum arayışları birlik ayağı çukurdaki bu teyzeyle nasıl seyredecek? 6- Atatürk`ün manevi k

ızı Ülkü Danin Günsberg`ten olma öz kızı mı? bu kadın niye ilk evliliğini ve ikinci evliliğini Yahudilerle yaptı? Niye 5 milyar aylık ödeneği alınca sustu? Konuşsaydı neler söylerdi?

7- Hayim Nahum`un oğulları olan Bernar Nahum ve Jak Nahum “PO”nun niye başında. Sakın Vehbi Koç`un sekreter`inden olma oğlu (olduğu iddia edilen) bay x`in akrabalığından dolayı olmasın? Bu bay x; Vehbi Koç`un mezar

ını açtırıp kemiklerini DNA testi için mi ortaya çıkardı. Ve bu sessiz girişimi bir Türk İstihbaratı nasıl bozdu? Mezarı açan saf çocuklar soruşturmayı yürüten savcı amcalarına neler söyledi? Bay x`in mirası bu testten sonra mı tescillendi?..

Ve yine Vehbi Koç amca hilafet`in kaldırılması sırasında Meclis`de zabıt katibi olarak ne iş yapıyordu? Kadrolu muydu? 8- Paran

ı kağıdını kimler ithal ediyor?.. Karıları Yahudi olan, paşa babalar, İslamcı geçinen Amerikancı hocalar, Ulusalcı bilinen İsrail ajanları kim?

9- Vehbi Koç`un hanımı Sadberk teyzenin erkek kardeşi Josef Habib Gerez’le akrabalık bağı olan antisiyonist yazar kimdir? Siyonizmin deşifrasyonu tekelci ve kontrol edilebilen ellerde mi tutuluyor? “İ.Z.” hangi Paşa’nın özel istihbaratı için çalışıyor?58

10- Yalçın Küçük’ün Küçük Hüseyin Efendiyle, Soner Yalçın’ın Yahudi dönmeleriyle bir ilişkisi var mı?

 

Erbakan Mihenk Taşıdır:

Saadet Partisi öncülüğünde ve Erbakan bereketiyle yüz binlerce insanımızın meydanları doldurup “Kahrolsun İsrail” haykırışları, gavur aşıklarını ve Siyonist uşaklarını üzmüş ve ürkütmüştü… Rahmetli Necip Faz

ıl’ın “Masonların tercümanı” dediği gazeteden, şimdi baldır bacak bültenine “POSTA”lanan bir zamanların koyu Demirelcisi ve sözde, Milliyetçisi Rauf Tamer, 23 Temmuz 2006 tarihli Posta Gazetesinde şunları kusmuştu:

“Savaşa hayır diyen kalabalıkları çok gördüm. Ama yüz bin kişinin toplanıp ta teröre hayır diye bağırdıklarını hiç görmedim. Nitekim

şimdi de Filistin’e destek mitingleri yapılıyor. Ortadoğu’da ateşkes için çeşitli çağrılar var.

Ama 35 bin şehit verdiğimiz halde, 13 milyon nüfuslu şu İstanbul’da vahdet sergileyecek bir tane olsun teröre lanet mitingi yok.” Bitlis’te var,

İstanbul’da yok.

Bu Rauf Tamer bilmez mi ki, PKK sadece atılan taştır. Bunları atan ve azıtan ise İsrail ve Amerika’dır. Bu zavallılar, sokak sakinleri misali, taşı atanı bırakıp, taşların peşinden koşmayı ne zaman bırakacaklardır?

İstanbul, Diyarbakır ve Trabzon’da Filistinli mazlum bebelerden önce, PKK terörüne kurban verilen şanlı şehitlerimizin anıldığını duymadılar mı?

Yoksa sizin asıl sıkıntınız; hiçbir partinin ve sivil girişimin birkaç yüz kişiyi bile toparlayamadığı bir ortamda, Erbakan’ın milyonları toparlayıp coşturması mıdır? Konu

ştukça kokuşturuyorsunuz…

Ne diyelim, kininizle çatlayın!.. Oktay Bey

İyice “EKŞİ”MİŞ!

Erbakan Hoca yeniden sahneye çıkınca Bay Oktay’ın midesi “Ekşi”miş… Atasözümüzdür. “Bal her insana şifa, ama safra hastasına zehirmiş” Ve bu EK

ŞİMİŞ Oktay, daha bir ay önce, Erbakan bereketiyle, Çağlayan’da, Diyarbakır’da yüz binlerin “İsrail’e lanet, Filistin’e destek” için toplandığını nasılda unutuvermiş!…

Amerika aşıklarının ve İsrail uşaklarının dillerine doladıkları ve Erbakan aleyhine kullandıkları, malum mahkeme kararının Yargıtayca bozulduğundan ve şu anda yine Yargıtayda bulunduğundan hiç bahsetmemiş… Bir k

ısım zavallılar, “Erbakan’ın işi bitti” zannetseler de, marazlı münafıkların ve masonik mihrakların, Erbakan tedirginliği boşuna değilmiş

Bay Oktay Ekşi! Korktu

ğunuz başınıza geliyor.. Erbakan, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sahnesinde yeniden çıkıyor!

Kuvayi Milliye diriliyor,

Ve yeni bir dünya doğuyor!

Nevzat GÜNDÜZ

ngündüz@millicozum.comkaynak: http://www.millicozum.com

Reklamlar
Published in: on Eylül 16, 2006 at 3:35 pm  Comments (10)  

The URI to TrackBack this entry is: https://kendihalinde.wordpress.com/2006/09/16/efendi-2-soner-yalcinin-yamuklugu-o-eksinin-buruklugu-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

10 YorumYorum bırakın

 1. Sayın gündüz;
  Yazınız çok yerinde. Ben de Soner Yalçın ve Yalçın Küçük iddialarını temkinli olarak izliyorum. Fakat yazınızda belirttiğiniz bir şey benim merakımı mucib oldu. Diyelim ki Özal ailesi Ermeni kökenli. Ama yukarıda andığımız kişiler Özalların Nakşibendi olduğunu söylüyorlar. Nakşibendilerin de dönmelerden oluştuğunu… Aynı noktaya gelmiş olmuyor musunuz acaba?

 2. Hahaha! Güleyim bari. Peygamber yaptılar Erbakan hocalarını. Adamı kendine faydası kalmadı bee, kimi kandırıyorsunuz siz kendinizden başka???

  Kuvayı Milliye’ye de sahip çıkmazlar mı bir de, tam komedi lafın özü!

 3. senin için önemli

 4. ailemiz için önemli

 5. Tebrik ederim bu kitaba böyle bir eleştiri lazımdı. soner yalçının kimliğinden şüpheliyim zaten gerçekten türkmü bu adam acaba ama dobra belgelere dayanarak dört dörtlük eleştirmişsin ya helal olsun
  dediğin gibi yok nurcular mesih bekliyolarmış yok, yok tapınak şövalyeleri ile islam sufileri aynı şeyi yapıolarmış….
  elin dinsizleriyle bizim yunus emremizi bir tutuyo..

  hadi Allaha emanet ol.

 6. İnsanların umuda ihtiyaçları olduğu bugünlerde bu vatan için savaşanları görebilmek hayal gibi de olsa;ışık saçdınız! Mum ışığı gibi kendi etrafınızı ve çevrenizi ışıtamama olasılığınızın olmaması dileğiyle…
  ”Hak sözlerle batıl murad etme(k)”diğinizi umuyorum.
  Saygılar.

 7. Okuduğunu anlayabilecek insanlara ihtiyaç var, erbakan çıkıpta deseki ben yahudilerin, türk düşmanlarının uşağıyım, siz yinede ona bir kulp bularak ona bunları zorla söyletiyor filan diyerek inanmazsınız, daha ne olacak yahu ne yapsında inanasınız, insanların umuda filanda ihtiyaçları yok bir kere, bilgiye ihtiyaç var, sonrada bilgiyi dğerlendirecek zekaya ihtiyaç var diyorum. Zeka bilginin doğruluğunu değerlendirmek için gerekli yanlış anlama olmasın.

 8. hiç hocanın kayıp altın davasından neden bahsetmedin 1970 lerde adının karışmış olduğu eroin davasını neden kurcalamadın belki biliyorsun ama yazmak işine gelmiyor

 9. soner yalçının bu kitabı yazarken hangi kaynaklara güvenerek yazdığını doğrusu merak diyorum bir insanın gelecek tepkilere aldırmadan korkmadan nasıl herşeyi bu kadar açık seçik yzazabildiği hayret verici bu adamın ülkeyi gittikçe dah da karıştırmak ve insanların bu ülkeye mal olmuş kişilere korkuyla önyargılarla yaklaşmasına neden olbileceğini düşüncesi ağırlık kazanıyor bence soner yalçında bir misyoner ve bir yahudi dönmesidir ve bu yazdıklarının hemn hemen hepsi yakalaşmamaıza neden olabilmek maksadını gütüüğünü düşünüyorum….

 10. bunlar çok çılgınca


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: