Yahudilerin Hainlikleri

Ortadoğu’da yanan ateşi söndürmek için en fazla çaba harcayan ülkelerin başında gelen Türkiye, savaştan kaçanların da ilk sığındıkları liman olarak tüm dünyanın takdirini topluyor.
Tarih boyunca, zulme uğrayanların sığınacakları ilk kapı olarak gördükleri Türkler, bugüne kadar yüzbinlerce mazluma kucak açtı.
Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan, gördükleri zulümden kaçan binlerce kişiyi bağrına basarak insana verilen değeri en iyi şekilde  sergileyen Türkler, örnek tutum ve tavrıyla tarihteki en büyük insanlık derslerini veren millet oldu İspanya’da zulme uğrayan Müslüman ve Yahudiler, Osmanlı Devleti’negönderdikleri bir elçi ile içler acısı durumlarını anlatır ve yardım isterler.
Katliamdan kaçış

Osmanlı Devleti, 1505 yılında İspanyol sahillerini vurmak için Kemal Reis kumandasında bir filo gönderir, zulme uğrayan bir kısım Müslüman ve Yahudi Türkiye’ye getirilerek ve katliamdan kurtarılır. İspanya’daki insanlık dramı ve yapılan zulümler iyice artınca Kaptan-ı Derya ve Cezayir Beylerbeyi Kılıç Ali Paşa’ya gönderilen bir fermanla İspanya’da zulme uğrayanlara yardım edilmesi emredilir. Birçok Müslüman ve Yahudi’nin, İspanya’dan önce Afrika sahillerine aktarıldığı daha sonra bunlardan bir bölümünün Adana, Tarsus gibi sancaklara yerleştirildiği tarihi kaynaklarda yer alıyor. Zulümden kaçarak sığınan bu insanlar, durumlarını toparlayıp verimli hale gelene kadar 5 yıl vergiden muaf tutulurlar.

Bernard Lewis diyor ki

Tarihçi Bernard Lewis, bir eserinde, Avrupa’da baskı görüp kovulanYahudilere Osmanlı’nın kucak açtığına dikkati çekiyor. Lewis, Osmanlı’nın, kovulan ve baskı gören Yahudileri her zaman kabul ettiğini, hatta baskılardan kurtulmaları için Osmanlı topraklarına çağrıldıklarını ifade ediyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında zulme uğrayan binlerce insan yine Türkiye’ye sığınır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 10 bini aşkın insanın, öldürülme ve eziyet görme korkusuyla kendilerini güvencede hissedebilecekleri tek ülke olan Türkiye’ye geldikleri biliniyor. Bunların çoğu da Yahudi idi.

Çanakkale’de yaşananlar1490’lı yıllarda İspanya ve Portekiz’den kovulan Yahudiler’i Sultan Bayezıt, yağlı kazıklardan kurtarmış ve kutsal topraklarımızda bir misafir gibi ağırlamıştır…Dünya üzerinde tek hoşgörüyle karşılandıkları yer Türk toprakları olmuş ve Yahudiler de bunun karşılığı olarak bizlere neyi reva görmüşler tarih’e ibretle bir göz atalım:

Yahudi cemaati, Birinci Dünya Savaşı’ndan İngilizler’in galip çıkacağı düşüncesiyle Filistin topraklarında hak kazanmak için birşeyler yapmak niyetindeydiler…

İngilizlere yaranmak maksadıyla, Çanakkale Boğazı’ndaki düşman ordularına katılmak ve Türkler’e karşı savaşmak üzere karar aldılar… Bu sevda uğruna Mısır’da bulunan Yahudiler arasından işsiz gençlerden oluşan bir gönüllü taburu kurarak Çanakkale’ye sevkettiler…

İşte vefa borcu

Onbeşinci asrın sonunda İspanya’da Hıristiyanlar tarafından kızgın taşlara oturtulan Yahudilere Osmanlı İmparatorluğu kucak açmış ve beşyüz yıl onları kendi sıcak bağrında beslemişti.

İşte şimdi Yahudiler tıpkı Şerif Hüseyin’in Hicaz çöllerinde yaptığı gibi, genlerinin emrine girip Türk milletini arkadan vuracaktı…Yahudinin vefa borcu ödeme usulü böyleydi tabi…

Kendilerinden itiraf

Bu ihanet karşısında, gaddar Yahudi yüreğinin bile kısa da olsa bir an tereddüt geçirdiğini gene onların kitaplarından okuyoruz…

İşte Siyonizmin tetikçilerinden M.Samuel Nissembaum’un “Yahudi Lejyonunun Doğuşu” adlı kitabında, bu ihaneti açıklayan satırlar:

“Büyük harp başladığında Mısır’da bulunan Yahudi gençlerden meydana gelen bir güç oluşturulmuştu. Bu kuvvetin başına, Çar ordusunun kahraman subaylarından iki Yahudi olan, Viladimir Yalinstisky ile Trumpeldor geçtiler. Bu suretle Yahudi kuvvetlerinin ortaya çıkmasına hiç bir engel kalmamış olduğu zaman, birdenbire içimizde bir endişe, tuhaf bir tereddüt doğuvermişti. Bunca yıldır başka memleketlerden eza ve cefa görerek koğulmuş Yahudilere karşı Türkiye’nin her zaman o en geniş ölçüde gösterdiği konukseverliğin hatırası!.. Fakat Filistin neredeyse İngilizler tarafından işgal edilecekti. Bu pek yakındı. Bir Yahudi kuvvetinin İngiliz işgal kuvvetleriyle yanyana harbe girmesi muhakkak lüzumlu görülmüştü. Bu suretle İskenderiye’de toplanmış olan işsiz fakat güçlü kuvvetli Yahudi gençleri bir gaye bulmuş oluyorlardı. Onlar artık yeni bir ümit yeni bir iman kuşanmış olarak Yahudi ırkına büyük hizmetler verme fırsatının tadını çıkarıyorlardı. Fakat İngiltere hükümeti Yahudilerin bu arzularını hoş görmedi. Bir Yahudi gönüllü kıtasının İngilizlerle birlikte harbe katılmasını uygun görmediler. Bu haber Yahudi gençlere ziyadesiyle büyük bir üzüntü verdi. Nihayet uzun bekleyişler ve müzakereler sonunda 1915 mart’ın onikinci günü (Zion Mule Corps) adındaki Yahudi taburu Çanakkale’ye gönderildi. Harpten sonra bu taburdan geriye dönen olmadı, böylece eriyen bu kuvvet yerine bir Yahudi Birliği daha teşkil edilememiştir”.

Siyon Katırcı Birliği

Kendilerine asırlarca kucak açan Osmanlı’ya İngiliz üniformasıyla Çanakkale ve Filistin’de silah çeken “Gönüllü Yahudiler Birliği” kuruldu.

İlk önce “Siyon Katırcı Kuvveti” adı altında Gelibolu Cephesi’nde, yardımcı birlik olarak görevlendirilen Yahudi Lejyonu, Mısır’dan Çanakkale Boğazı etrafında mevzilenen İngiliz birliklerinin ihtiyacı olan katırların nakledilmesinde kullanıldı. Mısır’da toplanan 650 kişilik Yahudi gönüllüden 562’si bu Katırcı Kuvveti’nde görev aldı

İngiliz Ordusu içinde bir Yahudi Birliği’nin kurulması ve İskenderiye’de ilk gönüllü listesinin ortaya çıkması, 4 Mart 1915 tarihine kadar gider.

1915 başlarında Mısır, mülteciler ve düşman ülkelerin özellikle de Rusya’nın vatandaşları oldukları için Osmanlı hükümeti tarafından Filistin’den çıkarılan binlerce Yahudi’nin bulunduğu bir yerdi. Bu durum dolayısıyla özellikle Filistin’e yönelik olarak, Yahudiler’in duygularından faydalanmak amacıyla, İngilizler, Yahudiler’den gönüllü asker toplamaya karar verdiler. Öteden beri Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak isteyen Siyonistler de zaten buna teşne idiler. Böylece Yahudi lejyonu için gönüllü listesi oluşturulmaya başlandı.

Listenin birinci sırasında, Filistin’den çıkarılan Yahudiler’den Ze’ev Gluskin vardı. Gluskin, Filistin’deki Yahudi yerleşimlerinden birinin lideri idi. Listenin üçüncü sırasında da Joseph Trumpeldor bulunuyordu. Bu ikisi, İskenderiye’de, listenin ikinci sırasına adını yazdıran Ze’ev Jabotinsky ile buluştular. Jabotinsky, Mısır’a bir Rus gazetesinin muhabiri olarak gelmişti. Üçü birlikte Yahudi mülteciler arasında, İngiliz Ordusu’na gönüllü toplama işine hız verdiler. Amaç, “Eretz-İsrael” dedikleri, Filistin’de kurulacak Yahudi devleti için de bir güç oluşturulmasıydı. Fakat İngiliz askerî yetkilileri, bu durumun farkında oldukları için Yahudi gönüllüleri, “Siyon Katırcı Kuvveti” adı altında ve Filistin yerine Gelibolu Cephesi’nde, sadece yardımcı bir birlik olarak görevlendirdiler. Bu birlik, Mısır’dan Çanakkale Boğazı etrafında mevzilenen İngiliz birliklerinin ihtiyacı olan katırların nakledilmesinde kullanıldı. Mısır’da toplanan 650 kişilik Yahudi gönüllüden 562’si bu Katırcı Kuvveti’nde görev aldı. Birlik, Ocak 1916’da İngiliz kuvvetlerinin bölgeyi terk etmesine kadar Gelibolu’da kaldı.

Siyonist lobi

Yahudi gönüllülere daha aktif görev verilmesi ve Filistin’de Yahudi devletinin kurulması için savaşmak amacıyla yaptığı yazışmalar ve İngiliz Hükümeti ile varılan anlaşma neticesi, Ağustos 1917’de, İngiliz Ordusu içindeki Yahudi Lejyonu resmen kurulmuş oldu. Lejyon, nihai olarak “Eretz-İsrael” için savaşmış olacaktı. Jabotinsky, İngilizler nezdindeki lobi faaliyetlerinde, Siyonist lider Weizmann’ın büyük desteğini görmüştü.

Yahudi Lejyonu, İngiliz Kraliyet (Tüfekli) Alayı’nın 38’inci Taburu olarak adlandırıldı. Lejyondaki Yahudiler’den çoğu Rusya doğumluydu ve İngiliz Ordusu’ndaki bu lejyonu, Rus Ordusu’ndaki benzer bir lejyona elbette tercih ederlerdi.

39’uncu (Tüfekli) Tabur olarak adlandırılan ikinci bir grup, David Ben-Gurion ve İzhak Ben-Zvi tarafından kurulan ve “Hehalutz” denilen öncü gruplardan meydana getirilmiş Amerikalı Yahudi gönüllülerden oluşuyordu. 40’ıncı (Tüfekli) Tabur ise Filistin’den çıkarılan Yahudiler’den oluşturulmuştu. Bu 40’ıncı Tabur, Birinci Dünya Savaşı’nın bitimine çok az bir süre kala kurulduğu gibi, savaşın sonuna kadar da aktif bir görev almadı.

Gerçek olan Filistin rüyası

Yahudi Lejyonu, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, İngiliz Ordusu’na Filistin’in ele geçirilmesinde yardımcı oldu. Ancak ilk sıcak yardım, gizli Yahudi istihbarat teşkilâtından gelmişti. “Nili” adı verilen ve Aaronsohn Kardeşler tarafından kurulan bu teşkilat, Filistin’in güneyindeki Beerşeva’nın işgal edilmesine vesile oldu.

İngilizler, Aralık 1917’de de Kudüs’ü işgal edip “Kraliyet’e Noel hediyesi” olarak gönderdikten sonra, 38’inci (Tüfekli) Tabur’dan oluşan Yahudi Lejyonu Filistin’in kuzey bölgeleri ile bugünkü Ürdün ve Suriye sınırlarının kontrol altına alınmasında kullanıldı.

İngiliz Ordusu için savaşırkan ölen bu Yahudi gönüllüler için kurulan askerî mezarlıklar, bugün dahi Filistin’in her yerinde bulunmaktadır. Bunlardan biri, İbrani Üniversitesi ve Hadassah Hastanesi yakınındaki Scopus Dağı’ndaki mezarlıktır.

Jabotinsky’nin İngiliz makamları nezdinde revizyona gidilmesi talebine rağmen Yahudi Lejyonu, 1921’de İngiliz yetkililer tarafından lağvedildi.

Nili Cemiyeti

Yahudilerin harp anındaki en büyük icraatlarından biri de, Sina-Filistin-Suriye Cephesinde İngilizler adına casusluk yapmalarıydı. Filistin’in her yerinde, Aleksander Aronsohn’un öncülüğünde Yahudi aydınlar tarafından kurulan Nili Cemiyeti, İngiliz İstihbarat Örgütüne gönüllü olarak çok önemli casusluk faaliyetinde bulunuyordu. İngilizlerin Filistin Cephesi Başkomutanı Allenby, giriştiği hareketlerin başarıyla neticelenmesinde bu cemiyetin hayati önemdeki istihbaratlarından büyük ölçüde faydalanmıştı. Görgü şahitlerinden General Cevat Rıfat (Atilhan) yakalanan çok sayıda Yahudi casusun Şam’a sevk edilip Divan-ı Harb’te yargılandığını belirtmektedir. Medine Müdafii Fahreddin Paşa da, hatıralarında bu olaydan şöyle bahsetmektedir: “Lawrens, bizim nereden ve ne zaman geleceğimiz hakkında bilgiyi, geceli gündüzlü muhabere halinde bulunduğu Yahudi casuslarının merkezi halindeki İngiliz makamlarından alarak hareket ediyordu.”

Mondros ve Siyonistler

Siyonistlerin de burada sözünü ettiğimiz gayretleri sonucunda, Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkmış ve 1918’deki Mondros ateşkesi ile fiilen dağıllma sürecine girmişti. Filistin’de ise, Milletler Cemiyeti’nin kararıyla, İngiliz manda idaresi kurulmuş; başına da İngiliz vatandaşı Yahudi Siyonistlerden ve Balfour’un mimarlarından Herbert Samuel atanmıştı. Weizman’ın sevincine diyecek yoktu: “Onu bu mevkiye biz getirdik. O, bizim Samuel’imizdir.” William Ziff, “2 bin yıl sonra Filistin’e gelen ilk Yahudi yönetici” ifadesiyle tarif ettiği Samuel’in gelişini Yahudilerin “yeni bir Musa sevinci ve çılgınlığıyla karşıladıklarından” söz etmektedir. Artık İsrail’in inşası için hiçbir mani kalmamış; her türlü şart ve zemin en elverişli bir kıvama getirilmişti.

Bütün bunlar da gösteriyor ki, Osmanlı’nın Yahudiler’e yaptığı unutulmuş ve arkadan vurulmuştur.

 

www.hedefturan.com dan alınmıştır.

Published in: on Ekim 17, 2006 at 9:49 pm  Comments (12)  
Tags: , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://kendihalinde.wordpress.com/2006/10/17/yahudilerin-hainlikleri-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

12 YorumYorum bırakın

 1. arkadaşlar yaa sizin işiniz gücünüz yokmu yahudilerle ugrasıyorsunuz ? :)))

 2. Efendimiz (sav) derki; Neyi nasıl hak ederseniz, öyle yönetilirsiniz. Düşman her zaman düşmandır, güzel tarafı ise kalleş olsalar bile akıllı olmaları! Ya biz ne yapıyoruz? Mü?Ne Yerlere tükürme, yeşile ilişme, dedi-kodu etme! (aa Sinem Caymaz Cüd) Essa 2 yüz istihbarad. Rmisinal

 3. iSRAiL VE ABD’NiN SALDIRILARI SEBEP Mİ YOKSA SONUÇ MU?

  İslâm Âlemi’nin sorunlarının tartışıldığı platformlarda bugünkü geriliğin sebebi
  olarak en çok öne sürülen açıklama Haçlılar ve Moğollarla başlayan yıkım süreci.
  Bunu öne süren arkadaşlar felaketler silsilesinin Avrupa sömürgeciliği,
  ABD ve İsrail saldırganlığı ile devam ettiğini söylüyorlar. Bu aşamada ısrarla
  sorulması gereken soru şu: Dış saldırılara yenik düşmek sebep mi yoksa sonuç mu?

  1. iSRAiL VE ABD (günümüzün Haçlı ve Moğollari) yıkımlarının bu boyuta
  varması müslümanlarin aralarındaki çekişmelerin sonucu olamaz mı?
  2. Bilime, teknolojiye sırt çeviren halklarının okuma-yazma seviyesini
  asgarî seviyede tutan “Müslüman” yönetimler dış düşmanlarına onyıllardır
  davetiye çıkarmıyorlar mı?

  http://www.derindusunce.org/2007/05/19/muslumanlarin-ic-hastaliklari-ve-neo-cahiliyye-devrinin-sonu/

  Tartismamiza tesrif ederseniz memnun oluruz

  Saygilarimla

 4. ilgi çekici

 5. yahudilerle uğraşmıyoruz biz dedelerimize yapılan yani dolayısıyla bize yapılan yanlışları yüzünüze vuruyoruz utanmanız için. ama siz hala bu gün bile vazgeçmeden içten içe saldırıyorsunuz . ama meraklanmayın biz türklerin insanlara karşı sevgisi kadar kızın ca bu olaya son vermesi vardır. ayağınızı denk alın……..

 6. yahudilerle neden uğraşıyorsunuz diyen arkadaşı kınıyor ve onu tarihi araştırmaya ve okumaya davet ediyorum.atalarımızdan bu yana bizlere yaptıklarından ve devam etmekte olan hainliklerinden hiç haberi yok heralde.türkiye bir an önce bu hainlerin elinden kurtulmalı

 7. Bugünkü konjektür,inanca ait bir olayın hala yaşadığını göstermektedir.Yahudiler Babil de uğradıkları katliamdan beri vatansız kaldılar.Niye İsa Yahudi asıllıydı? niye ibrahim ishak ve musa ibraniydi?
  Hiç düşündünüz mü?Bu peygamberlere kendi cemaatleri ihanet ettiği halde Tanrı niye onlara devamlı peygamber yolladı?Zekeriya yı (Zaccary) ağaç kütüğünün içinde kim kesti? Bu soruları cevapladığınızda inanın kızamayacaksınız bile…Filistinde bugün olanları kimse tasvip etmez..Ama eğer bilinmezse ki Filistiler katliam üzerine katliamla onları öldürmüş olmasa ve Davut can düşmanı Nebukadnezarla bu saldırıları kesmek için anlaşmasa bugün değil toprak sahibi belki hayatta bile olamayacaklardır.Makul olup tarihi süreç içerisine bunu yerleştirdiğinizde bugün dünyanın rahatsız olduğu yahudi tipolojisinin böyle şeyleri rahatlıkla yapabileceğine inancınız bilinçli bir şekilde artacaktır.Siz sadece duygularla değil mantığınızla hareket ederek onlarla mücadele edebilirsiniz.Bir yahudi yahudiliğini kabul edip ibadetlerini yapıyorsa millet olarak bizim onlara hoşgörü ve saygı ile yaklaşmamız gerekir.Siz esas adı Ahmet,Mehmet oılan yahudiden korkun..Esas felaket onlar tarafından gerçekleşecektir.

 8. arkadaşlar burdan da anlaşılıyorki türkün türkden başka dostu yoktur sen yardım et adamlar hainlik yapsın varmı böyle … lik

 9. tarihte Türklere karşı kullanılan en ünlü yahudi casusu Suzy Liberman dır.

 10. Yahudi bir irk musevi de bir dindir bunu bilmeden yorum yapmak zor olsa gerek bari neye yorum yaptiginizi bilmenizde fayda var

  Konu Muslumanlikla ve Musevilik arasindaki kavga mi , tabiki degil , Yahudi de Yahudi degil Yehudi olarak yazilir ve okunur isterseniz bir Ibranice Turkce sozluk alip Yehudi nin tam anlamini ogrenebilirsiniz .

  Evet Dogru Israel haritasindaki buyuk bir kismini savasla aldi , kiskirtti mupilasyon yapti sunu yapti bunu yapti aldi zorla aldi . Hesap soran yok mu, neden sorulmuyor ABD yuzunden mi sorulmiyor . Komik cok komik belki Amerikanin saldirganligindan hesap soramiyanlarin korkusu Israel olmasin .

  Gecen gun Tel Aviv havalaninda satilan bir t shirt e gozum takildi

  America dont wory Israel is behind you demis yani Amerika korkma arkanda Israel var 59 yillik sosyalist capital bir ulke olan Israel deki kibirlere bak .

  Hemen kafaniz karisti degil mi , aklinizdan hemen bu ya yahudi yada sebetaydir Israel aski icinde yaniyor propagandaci basladi diyorsaniz yaniliyorsunuz , Israel sadece kendi reklamini cok iyi yapiyor , baska caresi de yok var olma sansida yok olmadi da olamaz da korku salmak zorunda caydiriciligini yitiremez .

  Oysa Turkiye nin Caydiriciligi , Heybetli ordusu , vatan severleri genclik ve milli gorus etnik gruplari , Avrupanin icinde yasayan vatandas sayisinin ceyregi veyahutta hicbirinizin umursamadigi sadece ve sadece yok cikartmiyorlar yok kullandirmiyorlar yok gizlediler dediginiz milli gelirleri ve dogal zenginlikleri bile yok Israel de .Aklima geldi soracam babanizin oglumu ki izin vermiyor miras ortaginiz mi ki kendi topraklarinizdaki zenginlige karisiyor ve siz de plazma ekranda fenerbahce galatasaray maci mi seyrediyorsunuz git cikar isle sat bilakis emin olun borcunuzu oderseniz sevinirler , fakir bir Turkiye demek somurulecek bir sey yok demektir , teorinin BOP projesinin tam tersi , somurelecek bir sey olmassa ugrasip komplo yapmaya degmez ki

  Gercekleri saptirmanin ne kazanci var size , Bence ve benim gibi dusunen milyonlarca kisi Turkiye siz bir Orta dogunun cehennem den beter oldugudunun farkinda simdi size sorarim , alt tarafi 5 milyonluk bir ulkedir Israel , komsulari ise 200 milyon Arap ezin gecin surun denize bitsin bu kin nefret alin intikami . Enteresan dimi yapmiyorlar mi acaba

  DIYORLAR YA

  Osmanli yi Filistinden Ingiliz yardimiyla cikardi , Kurtlere Pkk ya yardim etti , Sabetaylar en iyi makamlar maaslari almadimi suruyle sebep var , Dag fare dogurdu siz listeler yapin kim sebetaydir kim masondur degildir deyin , listenin icinde olmayan kalmadi , Aloooooooooo kafayi mi yediniz YETMIS MILYON ICERISINDE yuz bin mi esir etti sizi imkani var mi olabilir mi madem bu kadar suclu bu irk bu kadar icten pazarlikci hala neden ticari askeri iliskiler devam ediyor buyudukce buyuyor yani akilli birileri ciksin anlatsin .

  Israel de sokkataki taksici ye Turkiye denim de sana turkce muzik acar hotelerin isimlerini yemekleri sayar sana yakinlik gosterir , Taksimde ben yahudiyim deyince bu yazilanlari kin ve nefret kusanlari hesaba alirsak sabetaycilar acaba korkudan mi donduler diye sorar insan . Kimsenin avukati degilim beni sebataylar zviler bektasiler filan baglamaz ama siz tuzaklari gore gore saldirmayin , Yehudiler akillidir zekidir hesapcidir ince dusunur icinden 30 saniye de cikamiyacagi ise de girmez bu kadar bariz hatalarla da acik verecek hali yoktur , Osmanli akilli adam takdir etmemek mumkun mu hemen kavramis olayi cikarlarini hesap edebilmis sevgiye bogmus ermenisini rumunu yahudisini sasirtmis dunyayi zamanin ispanya kralicesi de uyarmis osmanliyi ama is isten gecmis tabi 1495 den 1670 lere kadar ispanyada ekonomik sikintilar bitmemis tabi , beyler bu adamlar gittikleri yerde hem calismis hemde kazandirmis
  dagitmis evleri maaslari , hakli olarak da vergiden de kazanmis alan da veren de memnun .

  Avrupa da camiler kuran kurslari acilmadi mi resotranlarda kafelerde sirketler de Islamiyet ve Turk motifleri yok mu , Avusturan da yada Macaristan da Sirbist da Osmanli Pasalarinin isimleri yazili degil mi mimari yapilarda iki standart gozukmiyor mu tas yollarin cogu Osmanli askeri trafindan yeni cehri toplari daha iyi yurutsun diye seferden iki yil once insa etmeye baslamadimi , Osmanli nin dunya da ilk ama ilk devlet bonusu hazine senedini cikartan oldgunu bilen kac kisi var aranizda , size sorarim gidin yeni bir ulkeye yeni bir hayata baslamak icin iyi bir is teklif edildi red ki edeceksiniz , yok ben Turkum ben Alman hazinesinde calismam mi diyeceksiniz .

  Ayaginiz denk alin demekle olucak is degil bu ,Diyelim ki utandi eline gecen ne oldu utanmasi ile senin basina ne geldiyse sendeki gurur ve seref kavramlari yuzunden gelmedimi veyahutta bu kavramlarin yabanci irklarda olduguna dair kani nerden geliyor , akilli ol sende cikarlarin icin pazarlik et tahtaya yazma pesin al , cikarlar icin pazarlik etmek hainlik demek degildir , vatani sat demiyorum vatanin icin ne lazim da onu pazarlik la al diyorum , dedeleriniz hakki zaten cikacaktir calanlardan aheste aheste

  Dusman her zaman aynisi yapar birden fazla cephede savas ki bitkin dusesin sanki masada verilen savaslar masalarin cephe oldugu mekanlar hic yokmus gibi her konusana her havlayan kopege cevap vererek Turklugunu yipratma .

  Benzeme Benzet mesajina bir ekleme yapmak lazim

  Sunnet , Oruc , ibadet sayisi ve sekli ve tercumeleri , bayramlarin sayisi ve tarihleri anlamlari evlilik sekli ve kayitlari sartlari vesaire daha simdi aklima gelmeyen bir cok benzerlik var iki din arasinda , dikkat edin iki dedim uc demedim SORUYORUM bu iki dinin arasindaki savastan kazanan ancak bir taraf vardir ucuncu din mensuplari , SIKISMISLAR KI sucu ayibi atacak yer ariyorlar

 11. SERBEST GOZLEMCI ARKADAS

  GIT ONCE BI TARIHI OKU ONDAN SONRA YORUM YAP

  TURK OLMAK LAFLA OLMAZ…SEN BILEMESSIN…O YUZDEN BENCE YORUMUNU TURKCE YAPMA

  IBRANICE YAZSANA

  MADEN BU IRK BU KADAR KOTU DEGIL NE ISIN VAR TURKIYEDE NE ONUSRUZ BIR IRK ISTENMEDIGI HALDE BU TOPRAKLARDA YASAR ANLAMAM

  GIT ISRAILDE YASA…..BU IKI DIN ARASINDA ASLA BENZERLIK YOK

  MUSLUMAN BIR EKMEGI 1O KISI ILE PAYLASIR YAHUDI EKMEGI OLDUGUNU BILE SOYLEMEZ

  MUSLUMAN OLMEKTEN KORKMAZ

  YAHUDI OLMEMEK ICIN DIN DEGSITIRIR….

  FAIZ HIRS PARA GOZUNU BURUMUSTUR BU DUNYA ICIN CALISIR

  MUSLUMAN OBUR DUNYA ICIN CALISIR

  HICBIR MUSLUMAN YAHUDI DINENE GECMEMISTIR

  AMA NEDENSE

  YAHUDILER MUSLUMMANLIGA GECMISTIR …

  TURKLER NEFRET ETMEZ KIMSEDEN RUHUNDA MISAFIRPERLIK VARDIR

  DIGERLERI SADECE MENFAATI ICIN MISAFIR EDER NEFRETINI BILE SOYLEMEYECEK KADAR KORKAKTIR

  KIMSE BI TURKE KORKAK DIYEMEZ SIKAR…………….

  AMA YAHUDILERIN KARSISINA GECIP SEN KORKAKSIN DER

  TURK DUNYAYA HUKMEDER TARIHTE

  BU TOPRAKLARDA KOLAY DEGILDIR YASAMAK BASTIGIMIZ YER SES GETIRI NINELERIMIZ OMZUNA MERMIRI ALIR YARIN SAVASA GIDER CENGAVER MILLETTIR KIMSE BASEDEMEZ

  OYSA YAHUDUI BASINI TOPRAGA SOKAR KOTU TARIHINDEN DOLAYI

  SECILMIS OZEL BI IRK OLSALARDI BIR AVUC TOPRAKLARI OLURDU DUNYADAKI TUM YAHUDILERIN YASAYAGII

  TOPRAK BILE KABUL ETMEMIS….

  DAHA NE KONUSUYON………….

  GERCEKLERI KABUL ETMEK EN BUYUK ERDEMDIR…

 12. İşte böyleee,

  Surıyadakı ataşa benzin dökenlerin başlarındakilerden biride AKP hökümetidir.
  Libyaya bomba atacağın anlını karışlarım deyen çok bülmüşün biri iki hafta kadar sonra Libyaya saldıran amarıkaya bir deniz altı beşde deniz üstü savaş gemisi gönderdi.
  Hani müslümenlik noldu?
  Yahudu ve hırıstıyanları dost edinmeyin diyür kur,an.
  Hani saplarına geddin müslümendiler.
  Orta doğuyu Isreil deyil müslümenler garıştırmaktadır.Buda Isreilin işine yarıyor.

  7 milyon Isreil oğullarından(Yahudulardan )çıkan bilim adamı 1,5 milyar müslümenden çok çok daha fazladır.
  Türkiye bir çok ihtiyecini Isreilden alıyor.
  Tanklarımızın yenilenmesi,
  Insansız uçaklar hep Isreilden.

  Müslümenler dinleri geregi bir birlerini yemegi çok seviyürler.Nerde müslümen orda savaş ve çatışmalar.
  Tolonbeg


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: